LOADING ...

Thợ lặn thu nhặt rác dưới đáy đại dương

Thợ lặn dọn dẹp những loại rác không tự phân hủy bị con người vứt xuống biển để bảo vệ hệ sinh thái biển.

Thời gian xuất bản 13/08/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy xem và nghe video tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) và bài dịch (translation) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Video - Xem và nghe video bài học

Transcript - Bài khoá

It's no ordinary day at the beach. These divers are in Cornwall, southwest England, not for the fun but to pick up rubbish.

An estimated 70% of the plastic which enters the sea sinks, according to the organisation Dive Against Debris. And much of it is not biodegradable.

This is a problem that stretches far beyond the UK. Eight million tonnes of plastic ends up in the world's oceans every year, causing damage to this fragile ecosystem.

Translation - Bài dịch

Không phải là một ngày bình thường trên bãi biển. Những thợ lặn này đang ở Cornwall, miền tây nam xứ Anh, không phải để vui chơi mà để nhặt dọn rác.

Ước tính 70% nhựa bị ném xuống biển đã chìm xuống, theo tổ chức Lặn chống Rác rưởi. Và đa phần chúng không thể phân hủy sinh học.

Đây là vấn đề lan ra cả ngoài Anh Quốc. Tám triệu tấn nhựa cuối cùng đổ ra biển mỗi năm gây hủy hoại cho hệ sinh thái dễ bị thương tổn này.

2. Vocabulary - Học từ vựng

divers (people who swim underwater as a sport or for work): thợ lặn

sinks (goes down below the water level):

biodegradable (describes something that decays naturally): (có thể) phân hủy sinh học

stretches (extends its reach further): vươn ra, trải dài, kéo dài, lan rộng/xa

ecosystem (all the living things in a particular area): hệ sinh thái

3. Exercise - Làm bài tập

Hãy điền hoặc kéo thả các các từ (cụm từ) cho trước vào các câu thích hợp dưới đây:
Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from news reports:

stretching  / ecosystems  / biodegradable  / sank  / divers

1 The new regulations form part of Oxford City Council's new street trading policy, approved by the council on Monday evening. It insists that all packaging and utensils passed on to customers by street traders must be made of or recyclable materials.
2 Although deserts and arid lands may seem to be barren places, they often support complex and fragile in which mammals play a key role.
3 A submerged prehistoric forest, discovered 200 metres off the Norfolk Coast, is about 10,000 years old, according to geologists. Discovered by , the forest is part of a prehistoric Doggerland which once spread all the way to Germany.
4 Six fishermen have been rescued after their boat collided with another vessel and off the coast of County Down.
5 A state of emergency has been declared in southern California in the US after two oil slicks, nine miles, formed off the coast.