LOADING ...

LISTENING - Short Talk Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Radio commercial for an invisible dog fencing system

Audio

Exercise

1 thành viên đã học bài này