LOADING ...

LISTENING - Short Talk Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Audio advert in supermarket announcing the latest special offers

Audio

Exercise

1 thành viên đã học bài này