LOADING ...

LISTENING - Short Talk Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Traffic report for Interstate 55 and Highway 44

Audio

Exercise

3 thành viên đã học bài này