LOADING ...

VOCABULARY Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Choose the correct option (A,B,C,D) that match the given word. After you finish all 10 questions, click Submit to get the result.