LOADING ...

Bộ gõ xì tin Gõ tiếng việt có dấu để chuyển thành ngôn ngữ xì tin

Chuyển tiếng việt có dấu sang ngôn ngữ xì tin

Dịch ngược từ ngôn ngữ xì tin để đọc cho dễ

N3'u th4'ij h4ij thj` h4~ij +)3? |_4.j |_0`j |3j`nh |_u4.n |34`ng ng0n ngu~ xj` tjn t4.j +)4ij nh3' |34.n