LOADING ...

LISTENING - Picture Description Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

A sun set on the beach

Picture and Audio

A sun set on the beach

Exercise

1 thành viên đã học bài này