LOADING ...

LISTENING - Picture Description Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Doing aerobics

Picture and Audio

Doing aerobics

Exercise

4 thành viên đã học bài này