LOADING ...

LISTENING - Picture Description Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Floating cargo

Picture and Audio

Floating cargo

Exercise

3 thành viên đã học bài này