LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

An employee asks a colleague to help with getting the new printer to work

Audio

Exercise

3 thành viên đã học bài này