LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Two employees discuss a memo concerning new dress code

Audio

Exercise

4 thành viên đã học bài này