LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

A woman tells her friend how busy she is with her work

Audio

Exercise

2 thành viên đã học bài này