LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Two coffee shop customers discuss how to plug in laptop computer.

Audio

Exercise

3 thành viên đã học bài này