LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Rescheduling a presentation because of a heavy workload

Audio

Exercise

2 thành viên đã học bài này