LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Employee asks co-worker to help him with a report on investing psychology.

Audio

Exercise

1 thành viên đã học bài này