LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Employee asks co-worker for his suggestions on booking conference venue.

Audio

Exercise

2 thành viên đã học bài này