LOADING ...

LISTENING - Short Conversation Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

A convention participant gets directions from the organizer

Audio

Exercise

3 thành viên đã học bài này