LOADING ...

Phát hiện chủng khuẩn kháng thuốc mới

Các viên chức y tế Mỹ nói phát hiện một loại siêu khuẩn mới kháng mọi loại kháng sinh từng biết đến từ trước tới nay.

Thời gian xuất bản 17/07/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Health officials in the United States say a superbug resistant to all known antibiotics has been found in the country for the first time. The case involves a woman infected with a strain of the e-coli bacteria resistant to Colisten, an antibiotic of last resort.

2. Vocabulary - Học từ vựng

resistant (not affected or harmed by something): kháng (lại), chịu đựng được, chống (lại), không bị ảnh hưởng bởi một cái gì đó

antibiotics (a drug that is used to kill harmful bacteria and to cure infections): thuốc kháng sinh

strain (here: a group of closely related plants or animals): chủng, chủng loại

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: