LOADING ...

Hơn 20% giống cây có nguy cơ tuyệt chủng

Phúc trình mới nói năm ngoái phát hiện hơn 2.000 giống cây mới tuy nhiên chừng 1/5 giống cây trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng.

Thời gian xuất bản 17/05/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

A new report on the state of the world's plants says that more than 2,000 new species were discovered last year alone including a three-metre-tall orchid and a sprawling insect-eating sundew plant from Brazil.

But the researchers from the Royal Botanic Gardens in London warned that a fifth of all plants were at risk of extinction – vulnerable to climate change, habitat loss or disease.

2. Vocabulary - Học từ vựng

species (a group of animals or plants that are similar and can together produce young animals or plants): giống, loài

sprawling (reaching over a large area): lan rộng, bò lan trên một diện tích rộng

habitat (area where a plant or animal lives naturally): môi trường sống (của động thực vật)

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: