LOADING ...

Luyện nghe bài hát Un Millon de Au00f1os Luz

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No
No vuelvas sin
No
Estaré a un millón de luz

Y cuando el mundo
Y las engañan
Nos revolcamos en el jardín por nadie pasa
Del vino el diluvio
La nave vuelve a
Y mi alimento son las cenizas de una noche

No
No vuelvas sin
No
Yo estaré a un millón de luz de casa

De las historias
Ya no me saber
conoce mi perversión en una noche larga
Y esta es larga

No
No vuelvas sin
No
a un millón de años luz de casa