LOADING ...

Luyện nghe bài hát Self-destruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(J. Hall/K. Holz)
Self-destruction the sky
All are going to die
carries out
Hurry up, and shout
is on its way
Don't or you will pay
out for one more day
Or you might end up far
In the end it is and grey
no one at the end of the day
All you do is pray
For that is far away
(Chorus)

Videos

Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
This Cold Life - Self-Destruct
This Cold Life - Self-Destruct
118: Self-Defeating Beliefs (Part 1) — The Beliefs That Defeat You
118: Self-Defeating Beliefs (Part 1) — The Beliefs That Defeat You
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
Enterprise Earth - The Failsafe Fallacy
Enterprise Earth - The Failsafe Fallacy
The Intimate Partner as a Persecutory Object: Love is a Battlefield
The Intimate Partner as a Persecutory Object: Love is a Battlefield
Lesson 5  Self Defeating beliefs
Lesson 5 Self Defeating beliefs
The Folly, Fantasy and Fallacy of Attributing Causation to the Horrible, Senseless and Diabolical
The Folly, Fantasy and Fallacy of Attributing Causation to the Horrible, Senseless and Diabolical
The Revolution Has Commenced: Deep State Destruction, Democrats' Suicide Pact 2020 Self-Destruction
The Revolution Has Commenced: Deep State Destruction, Democrats' Suicide Pact 2020 Self-Destruction
Fallacy Of Approval
Fallacy Of Approval
The Dangers of Relying on Ethos, or The Self-Destruction of Coach Red Pill
The Dangers of Relying on Ethos, or The Self-Destruction of Coach Red Pill
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
The Fallacy of Democracy
The Fallacy of Democracy
Fallacy Special Edition Trailer
Fallacy Special Edition Trailer
86 Religious Self Destruction with Tracie Harris
86 Religious Self Destruction with Tracie Harris
ROLI SEABOARD UNEDITED DESTRUCTION
ROLI SEABOARD UNEDITED DESTRUCTION
Carnist Logical Fallacies
Carnist Logical Fallacies
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
The self-destruction of academic economics
The self-destruction of academic economics