LOADING ...

Luyện nghe bài hát Self-destruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(J. Hall/K. Holz)
Self-destruction the sky
All are going to die
carries out
Hurry up, and shout
is on its way
Don't interfere or you pay
Hold out for one day
Or you end up far away
In the end it is black and
no one at the end of the day
All you must do is
For Self-destruction that is far
(Chorus)

Videos

Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
This Cold Life - Self-Destruct
This Cold Life - Self-Destruct
The Fallacy of Democracy
The Fallacy of Democracy
Fallacy Special Edition Trailer
Fallacy Special Edition Trailer
Why You Self-Sabotage (Imposter Syndrome)
Why You Self-Sabotage (Imposter Syndrome)
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
The Fallacies of the Left: A Compendium
The Fallacies of the Left: A Compendium
TheSkepticalHeretic - "more variation within than between" AKA Lewontin's Fallacy
TheSkepticalHeretic - "more variation within than between" AKA Lewontin's Fallacy
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
The self-destruction of academic economics
The self-destruction of academic economics
This Cold Life - Fallacy
This Cold Life - Fallacy
Self-Destructive People And How They Affect Us
Self-Destructive People And How They Affect Us
Narcissists Use Intermittent Reinforcement To Create Dangerous Trauma Bonds (& How To Break Free)
Narcissists Use Intermittent Reinforcement To Create Dangerous Trauma Bonds (& How To Break Free)
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
Economic Growth... The Real God of this Modern World
Economic Growth... The Real God of this Modern World
Carnist Logical Fallacies
Carnist Logical Fallacies
THOMAS SOWELL - THE REAL HISTORY OF SLAVERY
THOMAS SOWELL - THE REAL HISTORY OF SLAVERY
Reiview of The Self Destruction of the Ultimate Warrior
Reiview of The Self Destruction of the Ultimate Warrior
Alan Watts - The Self
Alan Watts - The Self