LOADING ...

Luyện nghe bài hát Self-destruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(J. Hall/K. Holz)
Self-destruction the sky
All beings are to die
Pandemonium out
up, scream and shout
is on its way
Don't or you will pay
Hold out for one day
Or you end up far away
In the end it is and grey
no one at the end of the day
All you do is pray
For that is far away
(Chorus)

Videos

Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
Jordan Peterson - How to tell if you are depressed and the fallacy of self-esteem
This Cold Life - Self-Destruct
This Cold Life - Self-Destruct
The Fallacy of Democracy
The Fallacy of Democracy
A Self-Destructive Seed in Islam: An Eerie Prophecy of Mohammed!
A Self-Destructive Seed in Islam: An Eerie Prophecy of Mohammed!
Mindful Self-Acceptance? Bad Idea According to Ancient Chinese Philosophers.
Mindful Self-Acceptance? Bad Idea According to Ancient Chinese Philosophers.
The Fallacies of the Left: A Compendium
The Fallacies of the Left: A Compendium
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
Loaded Questions And Self Destructive Behavior In The Black Community
What is SELF-DEFEATING PROPHECY? What does SELF-DEFEATING PROPHECY mean?
What is SELF-DEFEATING PROPHECY? What does SELF-DEFEATING PROPHECY mean?
The self-destruction of academic economics
The self-destruction of academic economics
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
Master Ken: How to Fight a Blind Guy
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
Rande Howell: Becoming a Peak Performance Trader by Overcoming Self-Destructive Behaviors
Endast - Self Destruct
Endast - Self Destruct
Narcissists Use Intermittent Reinforcement To Create Dangerous Trauma Bonds (& How To Break Free)
Narcissists Use Intermittent Reinforcement To Create Dangerous Trauma Bonds (& How To Break Free)
Fallacy Special Edition Trailer
Fallacy Special Edition Trailer
Limitless Mindset Podcast #20 Self Help Fallacies
Limitless Mindset Podcast #20 Self Help Fallacies
3 Fallacies For Election Season!
3 Fallacies For Election Season!
Jordan Peterson - Self-loathing & Rejection
Jordan Peterson - Self-loathing & Rejection
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
Ayn Rand - Self-Destruction of the American Businessman
Self-Destructive People And How They Affect Us
Self-Destructive People And How They Affect Us
Myth Buster: Ron Paul Smashes Popular Fallacies
Myth Buster: Ron Paul Smashes Popular Fallacies