LOADING ...

Luyện nghe bài hát Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

locked out and pushed aside. and hatred it's in their eyes.
left to in a sea of despair. nothing to believe in.
no one who cares. again and again they've been in the face.
hope and left for us to replace.
left to in a sea of despair.
nothing to in no one who cares. left to drown. refuge.
nothing to believe in. so much to fear. destitute and lonely year
year. who'll the shelter? who'll provide the love?
blesses peace and grace sent above. but still there are those
who never understand the benefits of compassion and lending a
helping hand. so take what you have and give a back.
to them all that you lack.

Videos

Stretch Arm Strong - Refuge
Stretch Arm Strong - Refuge
Stretch Arm Strong - When All Else Fails lyrics
Stretch Arm Strong - When All Else Fails lyrics
Stretch Arm Strong - The Hardest Part
Stretch Arm Strong - The Hardest Part
Stretch Arm Strong - For Now
Stretch Arm Strong - For Now
Stretch Arm Strong- "A Time for Peace"
Stretch Arm Strong- "A Time for Peace"
stretch arm strong - for now
stretch arm strong - for now
Stretch arm strong - Every last minute
Stretch arm strong - Every last minute
Stretch Armstrong   When Sorrow Falls
Stretch Armstrong When Sorrow Falls
STRETCH ARM STRONG For The Record
STRETCH ARM STRONG For The Record
Stretch Arm Strong - Second Chances
Stretch Arm Strong - Second Chances