LOADING ...

Luyện nghe bài hát Late For The Party

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Call me black, me white, call me anything you like
Just don't call me late for the
Everybody's jammin', up for a ride
The leather's breakin', skirts are shakin', we're good tonite
in the corner, standin' all alone
A sweet young lady, like she may be hungry for a bone
Yeah down the house, screamin' thru the halls
Everybody won't be happy we're tearing down the walls
So come on, and on, the party's never, ever, gonna stop

Call me black, me white, call me anything you like
Just don't call me for the party
Keep it hard, it clean, chase it down with gasoline
And don't be for the party
The band is crankin' louder, the guitars in my
The bass is thumpin', the drums are pumpin', it's drivin' me
I must be going crazy, my feet can't the floor
Gonna swan dive in the bowl, and go swimmin' for the door
Yeah burnin' the house, screamin' thru the halls
Everybody won't be till this fucker falls
So on and hold on, the party's never, ever, gonna stop

C'mum mum mum, kick it good, melt sugar like a honey should
Work it in and out, slide it up and down, shake that sugar to the
Ow c'mumm mum mum little piece of pie, fill my cup till the well dry
Now c'mon, an' hold on, the never, ever, gonna stop
(Solo)
(Call me black, call me white, call me you like
Just call me late for the party)

Yeah let your honey move ya, let honey groove ya
Everybody, shake
Call me black, call me white, call me you like
don't call me late for the party, yeah!

Videos

Steelheart - Late for the party
Steelheart - Late for the party
Late For The Party
Late For The Party
Steelheart - Late For The Party
Steelheart - Late For The Party
steelheart - late 4 the party
steelheart - late 4 the party
Steelheart - Late for the party
Steelheart - Late for the party
- Late For The Party - Steelheart (Guitar Cover)
- Late For The Party - Steelheart (Guitar Cover)
Steelheart - Late For The Party Lyrics
Steelheart - Late For The Party Lyrics
SteelHeart: "Tangled In Reins" (1992)tema: "Late For The Pa
SteelHeart: "Tangled In Reins" (1992)tema: "Late For The Pa
Steelheart Tangled in Reins Albumb
Steelheart Tangled in Reins Albumb
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Gimme Gimme
Loaded Mutha - Steelheart
Loaded Mutha - Steelheart
Steelheart - Loaded Mutha
Steelheart - Loaded Mutha
Steelheart - With Love We Live Again
Steelheart - With Love We Live Again
STEELHEART Stand Up And Shout cam'd by RANDY GILL Rockin' at River Bottom 9/14/13
STEELHEART Stand Up And Shout cam'd by RANDY GILL Rockin' at River Bottom 9/14/13
Late for the party
Late for the party
Steelheart 80s and 90s
Steelheart 80s and 90s
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Love 'Em And I'm Gone (Live)
Steelheart - Love 'Em And I'm Gone (Live)