LOADING ...

Luyện nghe bài hát Greyhair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Greyhair fool / Shoes undone / The fields / Leaves black as coal
/ No walls, No trees
to greet him on this night of his
C--So who will this lie on legs
who can't skin and is not yet dead?
The universal
The homeless, son
Scrambles blind up slope
then silent shakes rusty gates--C
a house, its roof caved in
A wreck of car / A lightning-blasted tree
and a man who says, "So here you are--the boy who the plough,
who struck his father down, who us to be damned
and us to the Englishman!"
"Who will love lie on legs? On paving-stones I've made my bed
Not a living soul now speaks my but here at least I have my shame
I thought to come and taste once more what the priestly all ignore:
the consequence," says the greyhair son
Greyhair fool / Shoes undone / He'll top at dawn / Now hews his
Wind blows on / The soil is poison / He sets to work / He and his
union / He and his plough / Plough

Videos

Fatima Mansions GreyHair
Fatima Mansions GreyHair
The Fatima Mansions – Valhalla Avenue (Full Album) 1992
The Fatima Mansions – Valhalla Avenue (Full Album) 1992
Fatima Mansions - Greyhair
Fatima Mansions - Greyhair
Fatima Mansions - Viva Dead Ponies (live 1991)
Fatima Mansions - Viva Dead Ponies (live 1991)
Fatima Mansions Go Home Bible Mike
Fatima Mansions Go Home Bible Mike
FATIMA MANSIONS : 1000%
FATIMA MANSIONS : 1000%
Fatima Mansions - Farewell Oratorio
Fatima Mansions - Farewell Oratorio
Fatima Mansions - Be Dead
Fatima Mansions - Be Dead
The Fatima Mansions - Farewell Oratorio
The Fatima Mansions - Farewell Oratorio
Fatima Mansions: Mario Vargas Yoni
Fatima Mansions: Mario Vargas Yoni
Fatima Mansions Bishop Of Babel
Fatima Mansions Bishop Of Babel
Fatima Mansions C7 Breakfast With Bandog
Fatima Mansions C7 Breakfast With Bandog
Your World Customer - The Fatima Mansions
Your World Customer - The Fatima Mansions
The Fatima Mansions - Tima Mansio Speaks
The Fatima Mansions - Tima Mansio Speaks
Popular Videos - The Fatima Mansions
Popular Videos - The Fatima Mansions
The Fatima Mansions - Thursday
The Fatima Mansions - Thursday
The Fatima Mansions - Blues For Ceauşescu (Peel Session)
The Fatima Mansions - Blues For Ceauşescu (Peel Session)
Fatima Mansions - Evil Man
Fatima Mansions - Evil Man
fatima mansions
fatima mansions
Fatima Mansions The Purple Window
Fatima Mansions The Purple Window