LOADING ...

Luyện nghe bài hát Are You Swimming In Her Pools?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

are you swimming in her
are you in her pools
are you in her pools
ahh hha
be brushing off her snow
you'll be off her snow
you'll be off her snow
how can you stand the
how can you stand the
if your still there when it snows will you still be there when it goes will you still be there when its time to fill the pools
will you be coming here
will you be coming back
will you be coming here
are you running up her river banks and tracing like long fingers... are you running up her river banks and navigating long fingers of a man
cause fingers make the hand and make the land
is she cradling you all oh is she cradling you all because if i you baby she should cradle you well
how does she know
how does she know
how the lines that appear are around your eyes when you are smiling are revered or the ways in which they always
you be coming back here
will you be coming here
will you be coming here
i you find your mother
i hope you your mother there
i hope you find mother there
hit the ground there's a terrifying spirit
its the groung you that terrifies me
and brace yourself for the sound of bleeding
bleeding hearts
bleeding bleed
bleeding hearts
and please is not a that i ever said quietly
you said your love was fierce fierce
you your love was fierce its true
you said your love was fierce fierce
you said your love was fierce fierce fierce and i with you
the child of the future is the i am seeing to
you said your love was fierce and i agree you
the of the heart are the tigers i am seeing to
you your love was fierce and i agree with you

Videos

Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?
Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?