LOADING ...

Luyện nghe bài hát Are You Swimming In Her Pools?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

are you swimming in her
are you in her pools
are you swimming in her
ahh hha
be brushing off her snow
you'll be off her snow
you'll be off her snow
how can you stand the
how can you stand the
if your still there when it snows will you still be there when it goes will you still be there when its time to fill the pools
will you be coming here
will you be back here
will you be coming back
are you running up her river banks and tracing them like long fingers... are you running up her river banks and long fingers of a man
cause fingers the hand and rivers make the land
is she you all oh is she cradling you all because if i call you baby she should cradle you well
how she fuckin' know
how does she know
how the lines that appear are around your eyes when you are smiling are revered or the ways in they always reappear
will you be back here
will you be coming back
you be coming back here
i hope you find your
i hope you find mother there
i hope you find mother there
hit the running there's a terrifying spirit
its the you cover that terrifies me
and brace for the sound of bleeding cause
bleeding hearts
hearts bleed
bleeding hearts
and please is not a word that i ever quietly
you said your love was fierce fierce
you said love was fierce its true
you said your love was fierce fierce
you said your love was fierce fierce fierce and i agree you
the child of the future is the i am seeing to
you your love was fierce and i agree with you
the tigers of the heart are the tigers i am to
you said your love was fierce and i with you

Videos

Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?
Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?