LOADING ...

Luyện nghe bài hát Are You Swimming In Her Pools?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

are you in her pools
are you swimming in her
are you swimming in her
ahh hha
be brushing off her snow
you'll be off her snow
be brushing off her snow
how can you stand the
how can you stand the
if your still there when it will you still be there when it goes will you still be there when its time to fill the pools again
will you be back here
will you be back here
will you be coming here
are you running up her river banks and tracing them like long fingers... are you running up her river banks and navigating fingers of a man
cause fingers the hand and rivers make the land
is she cradling you all oh is she you all because if i call you baby she should cradle you well
how does she fuckin'
how does she know
how the lines that appear are around your eyes you are smiling are revered or the ways in which they always reappear
you be coming back here
will you be coming back
will you be coming here
i hope you find your
i hope you your mother there
i hope you your mother there
hit the ground running there's a terrifying
its the groung you cover that me
and yourself for the sound of bleeding cause
bleeding hearts
bleeding hearts
bleeding bleed
and please is not a that i ever said quietly
you said your love was fierce fierce
you said your love was fierce its
you said your love was fierce fierce
you said your love was fierce fierce and i agree with you
the child of the is the child i am seeing to
you your love was fierce and i agree with you
the tigers of the heart are the tigers i am to
you said your love was fierce and i with you

Videos

Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?
Swan Lake - Are You Swimming In Her Pools?