LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wong's Chinese Buffet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm feeling hungry, empty tummy, and I want to it full
So I spend the day at Wong's buffet and I eat I explode

There's sixty of Oriental delights, I gotta have them all
Chicken wings and onion rings, and sweet and sour

At Wong's, and sail with me
At Wong's, on the sea of
At Wong's, eat it hurts
But forget there's pudding for dessert

The chicken's tough, the are rough
And the mein's three days old
But it's quantity not quality that has got my

So fill that plate, no mistake, there's no back
I won't stop until I got a packed digestive

A Wong's, no meal is a
At covered in red sauce
At Wong's, is battered
And what's inside doesn't matter

Stop! Ooooohhhhh. Second plate! Huh! plate! Oh.
plate. Ooooohh. Dessert. Uuuuuuugg.
cookie. I ate the fortune.

I try to leave, I to heave, my whole body hurts
Can barely stand, I tell you man, I got my worth

If I get the time I'm to go to China
And eat at their buffets
But I'm wonderin', how stay so thin
Eating this every day

At Wong's, chopsticks a try
At Wong's, to pick up french fry
At Wong's, you I'm coming back
Eating here's worth the heart
Chinese Buffet

Videos

Wong's Chinese Buffet (by The Arrogant Worms)
Wong's Chinese Buffet (by The Arrogant Worms)
Wong's Chinese Buffet
Wong's Chinese Buffet
Arrogant Worms - Wong's Chinese Buffet Lyrics
Arrogant Worms - Wong's Chinese Buffet Lyrics
Arrogant Worms Dirt
Arrogant Worms Dirt
Arrogant Worms
Arrogant Worms
Wong’s Chinese Buffet Unit1-60 Lombard st Smith Falls,ON,
Wong’s Chinese Buffet Unit1-60 Lombard st Smith Falls,ON,
Top Tracks - The Arrogant Worms
Top Tracks - The Arrogant Worms
History is Made by Stupid People
History is Made by Stupid People
Heimlich Maneuver
Heimlich Maneuver
Scary Ned
Scary Ned
The Arrogant Worms
The Arrogant Worms
Steel Drivin' Man (by The Arrogant Worms)
Steel Drivin' Man (by The Arrogant Worms)
Arrogant worms
Arrogant worms
Arrogant worms
Arrogant worms
Arrogant Worms
Arrogant Worms
The Arrogant Worms
The Arrogant Worms
Arrogant Worms
Arrogant Worms
Let's Go Bowling
Let's Go Bowling
arrogant worms
arrogant worms
The Arrogant Worms
The Arrogant Worms