LOADING ...

Luyện nghe bài hát Won't Take That Talk

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wont take that talk no one
I take that talk from no one
it makes you ill
And the pity of it all fighting,
You don't see it you're fighting
A size 12 fight in a 10 war
I said i'd forget you
And I and I never will
a dance, meet a girl you dig
Acting the second coming
Oh words are only
another way
Got to stop people
they have no feelings
Stop people
Like have no meaning
I take that talk from no one
I wont take talk from no one
Inside it you ill
as a mother's love
Her hands cool and graceful
And you'll get no complaints me
I i'd never forget you
And I didn't and I never
Have a dance, meet a you dig
Acting like the coming
Oh words are words
So I myself
Got to treating people
they have no feelings
Stop treating
they have no meaning
I wont that talk from no one
I wont that talk from no one
Inside it you ill
I wont take that talk no one
I wont take that from no one
it makes you ill
Soft as a mother's
Her hands were and graceful
And you'll get no from me
of it all you're fighting,
You don't see it you're fighting
A 12 fight in a size 10 war
I said i'd forget you
And I didn't and I will
a dance, meet a girl you dig
Acting like the coming
Oh words are words
another way
Got to stop treating
Like have no feelings
Stop treating
Like they have no
I wont take talk from no one
I wont take talk from no one
it makes you ill
Soft as a love
Her were cool and graceful
And get no complaints from me
I said i'd never you
And I didn't and I will
a dance, meet a girl you dig
Acting like the coming
Oh words are only
So I myself
Got to stop treating
they have no feelings
Stop people
Like they have no
I wont take that talk no one
I wont that talk from no one
Inside it you ill
I wont take that from no one
I wont take that from no one
Inside it you ill
Soft as a love
Her were cool and graceful
And get no complaints from me

Videos

Adam Ant-won't take that talk
Adam Ant-won't take that talk
Won't Take That Talk
Won't Take That Talk
adam ant  wonderfull album
adam ant wonderfull album
Adam Ant - Won't Take That Talk Lyrics
Adam Ant - Won't Take That Talk Lyrics
Adam Ant-If You Keep On
Adam Ant-If You Keep On
Adam Ant - 5 Guns West
Adam Ant - 5 Guns West
Sam Hunt - Take Your Time
Sam Hunt - Take Your Time
Adam Ant - Ant Rap
Adam Ant - Ant Rap
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant - Vanity (remastered)
Adam Ant -Can't Set Rules About love
Adam Ant -Can't Set Rules About love
Adam Ant
Adam Ant
Adam Ant - Mile High Club
Adam Ant - Mile High Club
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-Wonderful ​‍  ​ ‫‫‮‫‫‮
Adam Ant-beautiful dream
Adam Ant-beautiful dream
Adam Ant - Room At The Top
Adam Ant - Room At The Top
Adam Ant-Goes Around
Adam Ant-Goes Around
Adam & The Ants
Adam & The Ants
adam ant
adam ant
Adam Ant - Wonderful
Adam Ant - Wonderful
Adam Ant - Hell's Eight Acres
Adam Ant - Hell's Eight Acres