LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wii Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You felt like you were sinkin?
just what I feel every time that I start drinking.
Like Im stuck between two that are pulling me, into opposite directions
They say, dont sweat the small stuff dont take it too
Theres of time your life aint even started.
So up, sit down, and listen, let me speak my mind.
Damn it dont you me with those pretty eyes.

And I, I dont you to choose.
No, no, I aint asking you to do, I just want you.
I just you.
I want you.
I want you.

Now, let me it now, la da de da bo de da singin wii out
la da de da bo de da, singin singin singin now
la da de da bo de da, wii out, yeah
la da de da bo de da, singin singin now.
Yeah yeah yeah yeah.
Ooh yeah.

You ever felt like you sinkin?
Thats what I feel every time I get to thinkin
About days I was naive to think youd fall for me
I got hit with

And I said, I wont the small stuff
Keep this guitar
I been sitting for the right one
get up get out and find her
So ill shut up, get off, and run in while I got some time
out there somewhere looking for Mr. Right

And I, I want you to choose.
Baby its up to me and I got to lose
I you.
(My darlin do I gotta do?)
I want you.
(My darlin what do I do?)
I just you.
(My what do I gotta do?)
I just you.
(My what do I gotta do?)
Oh. And I, I want you to choose.
Baby its up to me and I got nothing to
I want you.

Videos

wii out .mov
wii out .mov
Wii Out - Melillo Brothers
Wii Out - Melillo Brothers
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
The Melillo Brothers - Hallelujah
The Melillo Brothers - Hallelujah
Meet The Melillo Brothers!
Meet The Melillo Brothers!
Anthony Melillo's graduation - 2008
Anthony Melillo's graduation - 2008
Super Mario Bros drum cover
Super Mario Bros drum cover
Ivan Melillo - Ritando
Ivan Melillo - Ritando
Collateral...2kills with 1 sniper bullet
Collateral...2kills with 1 sniper bullet
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
Copia de Call Me maybe c:
Copia de Call Me maybe c:
The Melillo Brothers - I'm Yours
The Melillo Brothers - I'm Yours
I'm Yours-The Melillo Brothers
I'm Yours-The Melillo Brothers
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
Justin's Song
Justin's Song
Just Gettin' Started
Just Gettin' Started
Melillo Brothers
Melillo Brothers
That's My Son
That's My Son