LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wii Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You ever like you were sinkin?
Thats just what I feel every time I start drinking.
Like Im stuck two worlds that are pulling me, into opposite directions
They say, dont sweat the stuff dont take it too hard
plenty of time your life aint even started.
So shut up, sit down, and listen, let me my mind.
Damn it dont you me with those pretty eyes.

And I, I dont you to choose.
No, no, I asking you what to do, I just want you.
I want you.
I want you.
I just you.

Now, let me sing it now, la da de da bo de da wii out
la da de da bo de da, singin singin singin now
la da de da bo de da, wii out, yeah
la da de da bo de da, singin singin now.
Yeah yeah yeah yeah.
Ooh yeah.

You ever felt you were sinkin?
Thats just I feel every time I get to thinkin
those days I was naive to think youd fall for me
I got hit with

And I said, I wont the small stuff
playin this guitar
I been waiting for the right one
get up get out and find her
So ill up, get off, and run in while I still got some time
Shes out there looking for Mr. Right

And I, I dont you to choose.
its up to me and I got nothing to lose
I you.
(My what do I gotta do?)
I want you.
(My what do I gotta do?)
I just you.
(My what do I gotta do?)
I want you.
(My what do I gotta do?)
Oh. And I, I want you to choose.
Baby its up to me and I got to lose
I just you.

Videos

wii out .mov
wii out .mov
Wii Out - Melillo Brothers
Wii Out - Melillo Brothers
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
"That's My Son" by Anthony Melillo with brothers, Joseph and Nick, on Alive with Clive
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
Anthony Melillo @ The Acoustic Cafe, Bridgeport, CT
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
"Kiss Me Sweetly" by Anthony Melillo on Alive with Clive
That's My Son
That's My Son
The Melillo Brothers - Hallelujah
The Melillo Brothers - Hallelujah
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
The Melillo Brother's First YouTube Video!!
Where's My Juliet - The Melillo Brothers
Where's My Juliet - The Melillo Brothers
Meet The Melillo Brothers!
Meet The Melillo Brothers!
Drury Lane Theatre Tour Part 2 with Nick Melillo and Paul Rigano
Drury Lane Theatre Tour Part 2 with Nick Melillo and Paul Rigano
I'm Yours-The Melillo Brothers
I'm Yours-The Melillo Brothers
Justin's Song
Justin's Song
Anthony Melillo's graduation - 2008
Anthony Melillo's graduation - 2008
Letter To You - The Melillo Brothers @ WEBSTER HALL
Letter To You - The Melillo Brothers @ WEBSTER HALL
Melillo Brothers - Where's My Juliette
Melillo Brothers - Where's My Juliette
Learn How To Let It Go
Learn How To Let It Go
Collateral...2kills with 1 sniper bullet
Collateral...2kills with 1 sniper bullet
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
Your Favorite Song- The Melillo Brothers
Super Mario Bros drum cover
Super Mario Bros drum cover