LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Needs The Whiskey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She caught me on the porch once again
In the middle of a fight, we both knew I win
Then she up from behind and took my glass
And she said, "Hold me instead and soon the urge pass"

And she whispered, "I'm forever by your side
And we can beat this thing
One at a time"

And then she me and it moved me
Yeah, she took away the and pain
And gave something new to me
She said she needs me, oh, and she me
And with a woman as as that
Yeah, who needs the

Well, I my weakness hidden for so long
Oh, but she gave me the strength to admit that I'd wrong
And when I asked her why she stood right by my
She said, you'd do the for me with tears in her eyes

And then she her arms around me and held me close
And said if ever you need something
Well, just let me know

And she kissed me and it moved me
Yeah, she away the fear and pain
And gave new to soothe me
She said, she me and she loves me
And a woman as strong as that
Yeah, who needs the

She says, she loves me and she'd leave me
And with a as strong as that
Yeah, with a as strong as that
Well, who needs the
No, I'm
Yeah, who needs the

Videos

Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
You Still Do That To Me
You Still Do That To Me
What Kinda Gone
What Kinda Gone
Are You Ever Gonna Love Me
Are You Ever Gonna Love Me
Gary Allan - Right Where I Need To Be
Gary Allan - Right Where I Need To Be
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
No Love Songs
No Love Songs
The Safe Side - Chris Cagle
The Safe Side - Chris Cagle
Anywhere But Here
Anywhere But Here
Just Love Me
Just Love Me
Chris Cagle- Miss Me Baby
Chris Cagle- Miss Me Baby
Never Ever Gone
Never Ever Gone
Play It Loud
Play It Loud
Thank god she left the whiskey Chris Cagle
Thank god she left the whiskey Chris Cagle
Top Tracks - Chris Cagle
Top Tracks - Chris Cagle
Pouring Good Whiskey On The Past - Chris Cagle
Pouring Good Whiskey On The Past - Chris Cagle