LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Needs The Whiskey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She caught me on the porch once again
In the of a fight, we both knew I couldn't win
Then she came up from behind and my glass
And she said, "Hold me instead and the urge will pass"

And then she whispered, "I'm forever by side
And we can beat this thing
One at a time"

And then she kissed me and it me
Yeah, she took away the and pain
And gave something new to me
She she needs me, oh, and she loves me
And with a as strong as that
Yeah, who the whiskey?

Well, I my weakness hidden for so long
Oh, but she gave me the to admit that I'd been wrong
And when I asked her why she stood right by my
She said, you'd do the same for me with tears in her

And she wrapped her arms around me and held me close
And if ever you need something strong
Well, just let me know

And then she kissed me and it me
Yeah, she away the fear and pain
And something new to soothe me
She said, she needs me and she me
And with a woman as as that
Yeah, who the whiskey?

She says, she me and she'd never leave me
And with a woman as as that
Yeah, a woman as strong as that
Well, who the whiskey?
No, I'm
Yeah, who needs the

Videos

Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Night On The Country
Night On The Country
Hey Ya'll
Hey Ya'll
Play It Loud
Play It Loud
Chris Cagle: A Night On The Country
Chris Cagle: A Night On The Country
It Takes Two
It Takes Two
Anywhere But Here
Anywhere But Here
Chris Cagle - Laredo
Chris Cagle - Laredo
Top Tracks - Chris Cagle
Top Tracks - Chris Cagle
All Tracks - Chris Cagle
All Tracks - Chris Cagle
Chris Cagle - It Takes Two
Chris Cagle - It Takes Two
Little Sundress
Little Sundress
Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Just Love Me
Just Love Me
Chris Cagle - Thank God She Left the Whiskey Lyrics
Chris Cagle - Thank God She Left the Whiskey Lyrics