LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Needs The Whiskey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She caught me on the back porch once
In the of a fight, we both knew I couldn't win
Then she came up from behind and my glass
And she said, "Hold me instead and soon the urge pass"

And then she whispered, "I'm forever by your
And together we can beat this
One at a time"

And then she kissed me and it me
Yeah, she took away the and pain
And gave new to soothe me
She said she needs me, oh, and she me
And a woman as strong as that
Yeah, who needs the

Well, I my weakness hidden for so long
Oh, but she gave me the to admit that I'd been wrong
And when I asked her why she right by my side
She said, you'd do the same for me with tears in her

And she wrapped her arms around me and held me close
And said if ever you need strong
Well, just let me know

And then she me and it moved me
Yeah, she away the fear and pain
And gave something new to me
She said, she needs me and she me
And with a as strong as that
Yeah, who the whiskey?

She says, she loves me and she'd leave me
And with a woman as strong as
Yeah, with a woman as strong as
Well, who the whiskey?
No, I'm
Yeah, who the whiskey?

Videos

Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Chris Cagle - Anywhere But Here
Chris Cagle - Anywhere But Here
Chris Cagle - Something That Wild
Chris Cagle - Something That Wild
Chris Cagle - It Takes Two
Chris Cagle - It Takes Two
Top Tracks - Chris Cagle
Top Tracks - Chris Cagle
Chris Cagle - Laredo
Chris Cagle - Laredo
Chris Cagle -- Anywhere But Here
Chris Cagle -- Anywhere But Here
Chris Cagle - Probably Just Time
Chris Cagle - Probably Just Time
Laredo
Laredo
I'd Find You
I'd Find You
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
change me-chris cagle
change me-chris cagle
Stories of the Songs - "Thank God She Left The Whiskey"
Stories of the Songs - "Thank God She Left The Whiskey"
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Anywhere But Here by Chris Cagle With Lyrics
Anywhere But Here by Chris Cagle With Lyrics
Chris Cagle - Wal-Mart Parking Lot
Chris Cagle - Wal-Mart Parking Lot