LOADING ...

Luyện nghe bài hát Who Needs The Whiskey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She me on the back porch once again
In the middle of a fight, we both knew I win
Then she up from behind and took my glass
And she said, "Hold me instead and soon the urge pass"

And then she whispered, "I'm by your side
And together we can this thing
One at a time"

And then she kissed me and it me
Yeah, she took away the and pain
And gave something new to me
She said she me, oh, and she loves me
And with a as strong as that
Yeah, who needs the

Well, I kept my weakness for so long
Oh, but she gave me the strength to that I'd been wrong
And when I asked her why she stood right by my
She said, you'd do the same for me with tears in her

And then she wrapped her arms around me and me close
And said if ever you need strong
Well, baby let me know

And she kissed me and it moved me
Yeah, she took the fear and pain
And gave something new to me
She said, she needs me and she me
And with a woman as as that
Yeah, who the whiskey?

She says, she loves me and she'd leave me
And a woman as strong as that
Yeah, with a as strong as that
Well, who the whiskey?
No, I'm
Yeah, who needs the

Videos

Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
Chris Cagle - thank god she left the whiskey
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
SHBAS | Who Needs The Whiskey by Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey
Thank God She Left The Whiskey
Country By The Grace Of God
Country By The Grace Of God
Chris Cagle - Laredo
Chris Cagle - Laredo
I'd Find You
I'd Find You
Laredo
Laredo
It Takes Two
It Takes Two
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
Thank God She Left The Whiskey - Chris Cagle
When I Get There
When I Get There
Who Needs The Whiskey
Who Needs The Whiskey
Chris Cagle - It Takes Two
Chris Cagle - It Takes Two
Hey Ya'll
Hey Ya'll
Just Love Me
Just Love Me
Thank god she left the whiskey Chris Cagle
Thank god she left the whiskey Chris Cagle
Pouring Good Whiskey On The Past - Chris Cagle
Pouring Good Whiskey On The Past - Chris Cagle
Chris Cagle - Who Needs the Whiskey Lyrics
Chris Cagle - Who Needs the Whiskey Lyrics
Chris Cagle ~Play It Loud ~ ~Album
Chris Cagle ~Play It Loud ~ ~Album