LOADING ...

Luyện nghe bài hát Whiskey, Mystics And Men (Version 1) (Bonus)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well I'll tell you a of whiskey and mystics and men
And about the believers and how the thing began
First there were and children obeying the moon
Then daylight brought wisdom and fever and sickness too

You can try to remind me instead of the you can
You can help to that we all insecure our command
If you don't give a listen, I won't try to your new hand
This is it, can't you see that we all our ends in the band?

And if all of the teachers and preachers of were arraigned
We could see a future for me in the literal sands

And if all of the people could to inspect such regret
Well, have no forgiveness, forgetfulness, faithful remorse
So, I tell you, I tell you, I tell you we must send
We must try to find a new instead of a way

Videos

The Soft Parade (1969) - The Doors - Whiskey, Mystics And Men (V1) (bonus) [Download & Lyrics]
The Soft Parade (1969) - The Doors - Whiskey, Mystics And Men (V1) (bonus) [Download & Lyrics]
The Doors - The Soft Parade Album
The Doors - The Soft Parade Album
The Doors Whiskey, Mystics and Men Video by The Doors Portal from "HWY: An American Pastoral"
The Doors Whiskey, Mystics and Men Video by The Doors Portal from "HWY: An American Pastoral"
The Doors The Soft Parade "40th Anniversary Edition"
The Doors The Soft Parade "40th Anniversary Edition"
The Doors Wishful Sinful "40th Anniversary Edition"
The Doors Wishful Sinful "40th Anniversary Edition"
The Doors Touch Me "40th Anniversary Edition"
The Doors Touch Me "40th Anniversary Edition"
The Doors Shaman's Blues "40th Anniversary Edition"
The Doors Shaman's Blues "40th Anniversary Edition"
The Doors Tell All The People "40th Anniversary Edition"
The Doors Tell All The People "40th Anniversary Edition"
The Doors Wild Child "40th Anniversary Edition"
The Doors Wild Child "40th Anniversary Edition"
The Doors Runnin' Blue "40th Anniversary Edition"
The Doors Runnin' Blue "40th Anniversary Edition"