LOADING ...

Luyện nghe bài hát Whiskey, Mystics And Men (Version 1) (Bonus)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well I'll tell you a story of and mystics and men
And about the believers and how the whole began
First were women and children obeying the moon
Then daylight brought and fever and sickness too soon

You can try to remind me instead of the you can
You can help to insure that we all our command
If you don't give a listen, I won't try to tell your new
This is it, can't you see that we all have our in the band?

And if all of the teachers and of wealth were arraigned
We see quite a future for me in the literal sands

And if all of the people claim to inspect such regret
Well, we'd have no forgiveness, forgetfulness, faithful
So, I tell you, I tell you, I you we must send away
We must try to find a new instead of a way

Videos

The Soft Parade (1969) - The Doors - Whiskey, Mystics And Men (V1) (bonus) [Download & Lyrics]
The Soft Parade (1969) - The Doors - Whiskey, Mystics And Men (V1) (bonus) [Download & Lyrics]
The Doors - The Soft Parade Album
The Doors - The Soft Parade Album
The Doors Whiskey, Mystics and Men Video by The Doors Portal from "HWY: An American Pastoral"
The Doors Whiskey, Mystics and Men Video by The Doors Portal from "HWY: An American Pastoral"
The Doors The Soft Parade "40th Anniversary Edition"
The Doors The Soft Parade "40th Anniversary Edition"
The Doors Wishful Sinful "40th Anniversary Edition"
The Doors Wishful Sinful "40th Anniversary Edition"
The Doors Touch Me "40th Anniversary Edition"
The Doors Touch Me "40th Anniversary Edition"
The Doors Shaman's Blues "40th Anniversary Edition"
The Doors Shaman's Blues "40th Anniversary Edition"
The Doors Tell All The People "40th Anniversary Edition"
The Doors Tell All The People "40th Anniversary Edition"
The Doors Wild Child "40th Anniversary Edition"
The Doors Wild Child "40th Anniversary Edition"
The Doors Runnin' Blue "40th Anniversary Edition"
The Doors Runnin' Blue "40th Anniversary Edition"