LOADING ...

Luyện nghe bài hát We Cannot Deny

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We deny

What I would for memories that wouldnt keep me up at night
What I would give for memories that keep me up at
We cannot deny, we cannot

Its a shame all we have is a memory that cannot kill the fear
And get out, get out alive, and get out, get out
You wont find any comfort
When I

And I may have
Some of them the that any man has ever known
But they have troubles, have troubles
They have troubles all own
We deny, cannot deny, cannot deny

Its a shame that all we have is a memory cannot kill the fear
And get out, get out alive, and get out get out
You wont find any here

In the of all the terror and the hell
I am constantly reminded all the crosses that I
And if you never knew keep it buried
And if you never knew then it buried

Its a shame that all we have is a memory that cannot the fear
And get out, get out alive, and get out, get out
You wont find any here

Its a that all we have is a memory that cannot kill the fear
And get out get out alive, and get out get out
You wont any comfort here

Videos

We cannot deny - 36 crazyfists
We cannot deny - 36 crazyfists
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
We Cannot Deny
We Cannot Deny
36 CrazyFists - We Cannot Deny
36 CrazyFists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Gave It Hell
36 Crazyfists - We Gave It Hell
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
We Cannot Deny - 36 Crazyfists
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - We Cannot Deny
36 Crazyfists - Anchors
36 Crazyfists - Anchors
9 We Cannot Deny
9 We Cannot Deny
Felt Through A Phoneline - 36 Crazyfists
Felt Through A Phoneline - 36 Crazyfists
36 Crazyfists - The Back Harlow Road
36 Crazyfists - The Back Harlow Road
36 Crazyfists - Absent Are the Saints
36 Crazyfists - Absent Are the Saints
36 Crazyfists - Only a Year or So
36 Crazyfists - Only a Year or So
Elysium - 36 Crazyfists
Elysium - 36 Crazyfists
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames
36 Crazyfists - Rest Inside The Flames
36 Crazyfists - Reviver
36 Crazyfists - Reviver
36 crazyfists playlist
36 crazyfists playlist
The Great Descent - 36 Crazyfists
The Great Descent - 36 Crazyfists
36 Crazyfists
36 Crazyfists