LOADING ...

Luyện nghe bài hát Valparaiso

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Take away the dark
the world you see
Clear the around us
don't rain on me
Tear the of your doubts
the words you speak
Chase that on your brow
Life can't be so bleak I could you
we go through
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd rise the rest
Than talking to
nowhere

See the day come
in front of you
Set sails a-gliding
Let the guide too
the wind blows
Is better than blues
your way, you're so close
Heaven can true

I follow you
Whatever we go
Do all I can do
to be there
Somewhere
You'd above the rest
Than to yourself
Going
You could be sailing in a beautifulby the sea

Bring me back into dreams

Cause at my window a moon

From here to and Bandung

Videos

Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Anggun - Valparaiso
Valparaíso (ANDLL)
Valparaíso (ANDLL)
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Valparaiso - Anggun C. Sasmi
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Travel (Song: Anggun - Valparaiso)
Anggun - Chrysalis
Anggun - Chrysalis
Life On Mars - Anggun
Life On Mars - Anggun
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Paula Moore-Valparaiso
Paula Moore-Valparaiso
Anggun ‎– Life On Mars
Anggun ‎– Life On Mars
Anggun songe d'argille
Anggun songe d'argille
Secret of the Sea by Anggun
Secret of the Sea by Anggun
Anggun Rain
Anggun Rain
anggun broken dream
anggun broken dream
Anggun - Painted (Audio)
Anggun - Painted (Audio)
Anggun blue satellite
Anggun blue satellite
Anggun - Derriere La Porte (Still Reminds Me)
Anggun - Derriere La Porte (Still Reminds Me)
Anggun Malioboro
Anggun Malioboro