LOADING ...

Luyện nghe bài hát True Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I had this
I'd give you a
We hadn't since
Our backs were to the

Remember rainy night
it all came to an end
Our tears they paved the
We'd gone the bend

I wrote a thousand
About the we shared
out a thousand lines
Couldn't get

I heard you walked down the
Is it
And I heard your true true
He up and you

I believe
True ain't far
I got a few more and some battle scars
But I believe

You won't be to know
That I am the same
Can't what eats me up
Like you remove a stain

I've discovered
And truths I know
I've learned just to hold on
And to let it go

I still
True ain't far
I got a few more greys and battle scars
But I still
love ain't far

True love far
True and far for me
True love far
love ain't far for me

Videos

Lions Mating and Breeding With True Love Animal Planet National Geography Wildlife Animal
Lions Mating and Breeding With True Love Animal Planet National Geography Wildlife Animal
Man and Goose: A Love Story
Man and Goose: A Love Story
Meet Dermot Mulroney’s 22-Year-Old Chihuahua!
Meet Dermot Mulroney’s 22-Year-Old Chihuahua!
Amazing!! Animal Saves Another Animal | Animal Heroes 2016 HD
Amazing!! Animal Saves Another Animal | Animal Heroes 2016 HD
Unbelievable Animals That Saved People's Lives
Unbelievable Animals That Saved People's Lives
The Last Dragon | A Fantasy Made Real
The Last Dragon | A Fantasy Made Real
Real Mermaid Caught on Camera (Seen on Animal Planet )
Real Mermaid Caught on Camera (Seen on Animal Planet )
True Love
True Love
A Bear, Lion and Tiger Form an Inseparable Trio
A Bear, Lion and Tiger Form an Inseparable Trio
Unwelcome Gator Takes a Dip in Family Pool | Gator Boys
Unwelcome Gator Takes a Dip in Family Pool | Gator Boys
Heartbreak and Euphoria for Mama Dog and Her Pups
Heartbreak and Euphoria for Mama Dog and Her Pups
Polar Bear Purrs When Cuddling with Her Human Dad
Polar Bear Purrs When Cuddling with Her Human Dad
Planet Ocean [UK]- the film by Yann Arthus-Bertrand & Michael Pitiot
Planet Ocean [UK]- the film by Yann Arthus-Bertrand & Michael Pitiot
[LIVE] Incredible Reptile Hunting Skills | BBC, CBS, Animal Planet Documentary 2018
[LIVE] Incredible Reptile Hunting Skills | BBC, CBS, Animal Planet Documentary 2018
Welcome to Animal Planet on YouTube!
Welcome to Animal Planet on YouTube!
The unseen dinosaur killer | Planet Dinosaur | BBC
The unseen dinosaur killer | Planet Dinosaur | BBC
Real Mermaid Caught on Camera (Seen on Animal Planet)
Real Mermaid Caught on Camera (Seen on Animal Planet)
Sitting On Roaches | Infested!
Sitting On Roaches | Infested!
Dead Mermaid "Sirena" (Animal Planet, Special Analysis 100% TRUE) Real on Tropical Island 2015
Dead Mermaid "Sirena" (Animal Planet, Special Analysis 100% TRUE) Real on Tropical Island 2015
Pets 101 - Ferrets
Pets 101 - Ferrets