LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Adventures Of Spanky The Emu

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There was cow on a farm grazing
A mother, a father a baby
It dosen't its fate

Don't eat Oscar weiners
are bad 4 you
They are made from
That used to like you
The herded masses, one by one
On to a damp truck they are promptly strung
With the thought of nver home
They were raised ro be slaughtered, not experienced
Soon to be blend a buchers knife
No mercy, no thought, no
why we say

Don't eat Oscar weiners
are bad 4 you
They are made things
That used to feel you
Cows and weren't meant as meat
These some humans eat
Go find yourself a treat
Take the innocence off the
eat meat
Don't eat Meyer...

Videos

Ninjabread Man - Game Grumps
Ninjabread Man - Game Grumps