LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Adventures Of Spanky The Emu

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There was cow on a grazing peacefully
A mother, a father a baby
It dosen't its fate

Don't eat Oscar weiners
are bad 4 you
They are from things
used to feel like you
The herded masses, one by one
On to a damp where they are promptly strung
With the thought of going home
They were raised ro be slaughtered, not life
to be blend with a buchers knife
No mercy, no thought, no
why we say

Don't eat Oscar Meyer
are bad 4 you
They are from things
That used to like you
Cows and pigs weren't as meat
These some humans eat
Go yourself a veggie treat
the innocence off the heat
Don't eat
Don't eat Meyer...

Videos

Ninjabread Man - Game Grumps
Ninjabread Man - Game Grumps