LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sniff

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

1
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
1
I won't lie, i can't for this
i got to believe but i believe i've missed
about the line you run your mouth all night
it's 7:30 and you don't quite right
left home to be with the ones
daddys worried your friends aren't the right ones
but you've got your
and the just a toy
tell me, me, where is that boy
1
short but his is of an older man
Kinney was a coker, coker smoker fan
be he had a son, the government took him
a spot
how much the foster coster
sniff, sniff, smoke,
he ya
where is boy
2
sniff there goes your esteem
boy - goes your self esteem
is that boy
did he go
Repeat 1
if you won't to ride don't ride the horse
she likes me high, she me low
she likes me i'm going, and i'm going to show
2
step off the
go back there
he at
where is boy

Videos

Abby 6 Album #Abby6
Abby 6 Album #Abby6
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
Abby Sniffs Farts (EW)!
Abby Sniffs Farts (EW)!
Penny's Makeup Tutorial
Penny's Makeup Tutorial
Popular Videos - The Adventures of Abney & Teal
Popular Videos - The Adventures of Abney & Teal
The little girl sings like a pro
The little girl sings like a pro
'Stardew Valley' - Abigail: Ten Hearts Event
'Stardew Valley' - Abigail: Ten Hearts Event
Brushing Out My Dreadlocks!
Brushing Out My Dreadlocks!
Ellie hotel sniff
Ellie hotel sniff
Gamergirl 123
Gamergirl 123
Giant Rats Can Detect Tuberculosis! - Extraordinary Animals - Series 2 - Earth
Giant Rats Can Detect Tuberculosis! - Extraordinary Animals - Series 2 - Earth
Little Girl Make Up Tutorial
Little Girl Make Up Tutorial
Konnor sniffs toes
Konnor sniffs toes
Ellie swing 6 months
Ellie swing 6 months
the abby and courtney jonas show!
the abby and courtney jonas show!
Metal Detecting in the Mud!
Metal Detecting in the Mud!
Hand Sanitizer Used by Teens To Get Drunk: Dangerous Teen Trends
Hand Sanitizer Used by Teens To Get Drunk: Dangerous Teen Trends
ABBY & MCKENNA SHOW
ABBY & MCKENNA SHOW
sniff that carpet!
sniff that carpet!
Abby Gets A Package :)
Abby Gets A Package :)