LOADING ...

Luyện nghe bài hát Out Of Sight

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey up?
Leave name and your number
And I'll call you
God

It's been so
Since I've you
Yet thoughts of you to me
And your appears while lying here
It's never being here without you
And when you're far away
I you every day
I may be in
or France
No where I am
You're my man
Winter, spring, summer,
Whenever you should
No matter I am
still my man
(Leave a

I write undertone love songs
The are addressed to you
My lady, my
It's always writing songs in love with you
These of mine don't lie
You're on my mind
I can be on city
Or south in the country
Any where in the
You're still my
Eight in a week
you need me
Any where in the
You're my girl

Sometimes I find it hard to
The pressures of this
I speak, or think, or dream of you

Sometimes it's to find
All that is you at times
It feels so good to
That all mine, you're mine

Ooh I may be in
London or
No matter I am
still my man

I can be on streets
Or down south in the
Any where in the
You're my girl

Winter, spring, summer,
you should call
Anywhere in the world
I'm still your

Eight days in a
you need me
No matter I am
I'm man

Oh, oh, oh, oh

Videos

Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Changing Faces Visit Me
Changing Faces Visit Me
Changing Faces - Ladies Man
Changing Faces - Ladies Man
Top Tracks - Changing Faces
Top Tracks - Changing Faces
Ladies Man
Ladies Man
I Told You (feat. Dave Hollister)
I Told You (feat. Dave Hollister)
Come Over
Come Over
Changing Faces - Movin' on
Changing Faces - Movin' on
Changing Faces - Don't Cry For Me
Changing Faces - Don't Cry For Me
Changing Faces - Good thing
Changing Faces - Good thing
Changing Faces - All is not gone
Changing Faces - All is not gone
Bitch
Bitch
All Tracks - Changing Faces
All Tracks - Changing Faces
Changing Faces - Foolin' Around
Changing Faces - Foolin' Around
Changing Faces - I Told You
Changing Faces - I Told You
Changing Faces B.I.T.C.H
Changing Faces B.I.T.C.H
Changing Faces - One of those things
Changing Faces - One of those things
Changing Faces
Changing Faces
Visit Me
Visit Me