LOADING ...

Luyện nghe bài hát Other Little Soldier

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He used to play in daddy's
the stripes across the sleeve
And he knew when he was all up
What he was to be
He used to like to ambush careless cat or dog
That had the nerve to the battle lines that he had drawn

And even he didn't know
What his dad was for
He was proud to be the little soldier
In war

The phone rang in the middle of the
they called his dad to go
Kissed him and his mom
And said God I you both
I know that it's a lot to ask of a little man
But hold the fort and, I'll be as quickly as I can

And though he didn't know
What his dad was for
He was to be the other little soldier
In war

A wall begin to hold
The names of all the
Who gave the sacrifice
any child could give

It was the time he had ever seen
A from up that close, and he watched them as
They it so careful and so slow
As gave it to his mother
He knew what he do
He raised his little hand and, gave his dad one last

And though he didn't know
What his dad was for
He was proud to be the other soldier
He was proud to be the little soldier
In war

Videos

The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
The other little soldier
The other little soldier
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
The Other Little Soldier, 2014 Memorial Day Tribute
The Other Little Soldier, 2014 Memorial Day Tribute
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - Stay With Me (Brass Bed)
Josh Gracin - Stay With Me (Brass Bed)
Josh Gracin - I Want To Live
Josh Gracin - I Want To Live
Other Little Soldier
Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin Honors Military Widow With Song
Josh Gracin Honors Military Widow With Song
Brass Bed
Brass Bed
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
the other little soldier
the other little soldier
Josh Gracin ~ "The Dance"
Josh Gracin ~ "The Dance"