LOADING ...

Luyện nghe bài hát Obstruction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Justice
How about
Im already
a trial
A man who
He around free
This system
Its over me
Obstruction in justice

Innocent
welfare
Seems the government
even care
Murder and
and asault
Well dont me
it isnt my fault
Obstruction in yeah

Justice
away the key
So much for in the
of the free
Mom and dad
You me who to be
But i still fit into
Obstruction in (x2) yeah

Videos

Chronic Future: Obstruction
Chronic Future: Obstruction
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future (self-titled first album)
Chronic Future: Star Spangled Lie
Chronic Future: Star Spangled Lie
Chronic Future: McGoo
Chronic Future: McGoo
Chronic Future: Scottsdale
Chronic Future: Scottsdale
Chronic Future: Insomniac
Chronic Future: Insomniac
Chronic Future: Power
Chronic Future: Power
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future - Make It Through Today
Chronic Future - Make It Through Today
Chronic Future: Buster Brown
Chronic Future: Buster Brown
Chronic Future: Surreal
Chronic Future: Surreal
Chronic Future
Chronic Future
Chronic Future: Miles to go before we sleep
Chronic Future: Miles to go before we sleep
Obstruction
Obstruction
Chronic Future
Chronic Future
chronic future
chronic future
Chronic Future: Girlie Song
Chronic Future: Girlie Song
Chronic Future-Time and time again
Chronic Future-Time and time again
IBS for 10 years, heartburn, GERD, post pregnancy pain - FIXED Gonstead Chiropractic
IBS for 10 years, heartburn, GERD, post pregnancy pain - FIXED Gonstead Chiropractic