LOADING ...

Luyện nghe bài hát No Quiero Verla MÁs

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lere, lere, lere,
Lere
Lere, lere, lere,
lelei
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi

No s que extraa de tristeza
Ay, que me inunda toda la
Que viene, se va, que me y me deja

No quiero ms, que no, que no
No verla ms, que no, que no, que no
No verla ms, que no, que no
No quiero ms, que no

Cmo pudiera mantener la
Poder sacar fuerzas de
Ler, ler, que es mi

No verla ms, que no, que no
No quiero ms, que no
No quiero ms, que no, que no

No quiero en ningn lugar
de mi imaginacin
Porque no me reaccionar

Te hablando, pon
Una de tu atencin
Que ya no quererte
Quiero al odo
Desaparece de mi

copita pon
Que yo te pongo mi
Que siempre muy fuerte
Quiero al odo
de mi mente
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi

Vivo atado a una que me da vueltas
Me va girando una cuerda
La olvidar
nunca me suelta

No verla ms, que no, que no
No quiero ms, que no

Voy a verla pero me en la puerta
Y se me todas las tuercas
Me detrs pero siempre me encuentra

No quiero ms, que no, que no
No verla ms, que no
No quiero ms, que no, que no

No quiero verla en lugar
de mi imaginacin
Porque no me reaccionar

Te hablando, pon
Una de tu atencin
Que ya no quererte
Quiero al odo
de mi mente

Otra pon
Que yo te mi corazn
Que siempre muy fuerte
Quiero al odo
de mi mente

Lere, lere, lere,
Desaparece de mi
Lere, lere, lere,
de mi mente