LOADING ...

Luyện nghe bài hát No Quiero Verla MÁs

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lere, lere, lere,
lelei
Lere, lere, lere,
lelei
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi

No s que extraa sensacin de
Ay, que me inunda la cabeza
Que viene, se va, que me y me deja

No verla ms, que no, que no
No quiero ms, que no, que no, que no
No quiero ms, que no, que no
No verla ms, que no

Cmo pudiera la entereza
Poder sacar fuerzas de
Ler, ler, que es mi

No verla ms, que no, que no
No quiero ms, que no
No quiero ms, que no, que no

No verla en ningn lugar
de mi imaginacin
Porque no me deja

Te hablando, pon
Una de tu atencin
Que ya no quererte
decirte al odo
Desaparece de mi

Otra pon
Que yo te pongo mi
Que siempre muy fuerte
Quiero al odo
de mi mente
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi

Vivo atado a una idea que me da
Me va girando una cuerda
La quiero
Pero nunca me

No verla ms, que no, que no
No verla ms, que no

Voy a verla me quedo en la puerta
Y se me aprietan todas las
Me esocndo detrs pero siempre me

No quiero ms, que no, que no
No quiero ms, que no
No quiero ms, que no, que no

No quiero verla en ningn
de mi imaginacin
Porque no me reaccionar

Te hablando, pon
Una mijita de tu
Que ya no puedo
Quiero al odo
Desaparece de mi

Otra pon
Que yo te pongo mi
Que late muy fuerte
Quiero al odo
de mi mente

Lere, lere, lere,
Desaparece de mi
Lere, lere, lere,
Desaparece de mi