LOADING ...

Luyện nghe bài hát Never Be The Sun

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You'll be the sun turning in the sky
And you won't be the moon us on a moonlit night
And you won't be the stars in heaven although they so bright
But even on the ocean you will be the light

You may not always shine as you go over stone
You might be so long together or you might alone
And you won't find that love comes but that love is always right
So even the dark clouds gather you will be the light

And if you lose the part inside loves turns round on you
Leaving the past behind is you'll do like you always do
Holding you blind, keeping you

You'll be the sun turning in the sky
And you won't be the above us on a moonlit night
And you won't be the stars in although they burn so bright
But on the deepest ocean you will be the light

Videos

John McDermott - Never Be The Sun
John McDermott - Never Be The Sun
You'll Never Be The Sun (Remastered)
You'll Never Be The Sun (Remastered)
Never Be The Sun
Never Be The Sun
Never Be the Sun - Dolores Keane Cover | Tiffany Gray
Never Be the Sun - Dolores Keane Cover | Tiffany Gray
John McDermott- The Young May Moon
John McDermott- The Young May Moon
John McDermott - The Dreamer
John McDermott - The Dreamer
Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Dolly Parton   "You'll Never Be the Sun"
Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Dolly Parton "You'll Never Be the Sun"
John Wright -  Never be the Sun
John Wright - Never be the Sun
You'll Never Be The Sun
You'll Never Be The Sun
Never Be The Sun   Fiona Kennedy
Never Be The Sun Fiona Kennedy
John McDermott - Queen of The May
John McDermott - Queen of The May
Delores Keane. - Never be the Sun.
Delores Keane. - Never be the Sun.
John Merrill You'll Never Be the Sun 1
John Merrill You'll Never Be the Sun 1
Fleadh Cheoil 2017 | Duchas | You'll Never Be the Sun
Fleadh Cheoil 2017 | Duchas | You'll Never Be the Sun
John McDermott ~ Barbara Allan
John McDermott ~ Barbara Allan
Nanci Griffith - Never Be The Sun (2006)
Nanci Griffith - Never Be The Sun (2006)
You'll Never Be The Sun-Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Dolly Parton and Chuck Phillips
You'll Never Be The Sun-Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Dolly Parton and Chuck Phillips
John McDermott - Are You Going Away
John McDermott - Are You Going Away
John McDermott - Eriskay Love Song
John McDermott - Eriskay Love Song
John McDermott - I'll Take You Home Again, Kathleen
John McDermott - I'll Take You Home Again, Kathleen