LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Take A Drive

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So he's gone and you all alone?
You think the better of your
Were with him.
The girl who used to dance
On and brimstone
Is all but dead.
the girl I knew that held
A up to the radio,
do anything she wants
Because she
We seventeen and wild
And we were jumpin' on the bed...
I raise you like that.

I you lessons about freedom
Strapped to the of a 455.
I lit your on fire
Racing ten flats
Where heavy metal cries.
Oh we waitin' and wishin'
On slips and kisses at the end of the line.
you rat-a-tat tatted on the glass
And you on high,
I'm alive.

You can say that cat is long
I bet you look real
You can find that within
She's waitin' in the wings
For you to along.
To let her out
You need a mile, a bunch of horses,
And gasoline.

I taught you lessons about
to the bucket of a 455.
I lit your hair on
Racing ten mile
Where heavy metal cries.
Oh we were and wishin'
On slips and kisses at the end of the line.
When you rat-a-tat tatted on the
And you on high,
I'm alive.

I'm
You wanna a girl I used to know,
take a drive.

Videos

Christian Kane - Let's Take a Drive w/Lyrics
Christian Kane - Let's Take a Drive w/Lyrics
Let's Take A Drive
Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane Live - Let's Take a Drive at Dante's
Christian Kane Live - Let's Take a Drive at Dante's
Christian Kane - Let's Take a Drive at Duke's
Christian Kane - Let's Take a Drive at Duke's
christian kane - lets take a drive
christian kane - lets take a drive
Christian Kane - Let's Take a Drive
Christian Kane - Let's Take a Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane - Let's Take A Drive
Christian Kane in Portland at Dante's --- 2 Let's Take a Drive
Christian Kane in Portland at Dante's --- 2 Let's Take a Drive
Christian Kane; Let's take a drive; 1/14/11
Christian Kane; Let's take a drive; 1/14/11