LOADING ...

Luyện nghe bài hát Java Junkie

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It started when he was a young boy
soon became his favorite toy
A cup in the began his day
he was drinking coffee all day

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never enough of
(Java junkie)
Drinking all day
(Java junkie)
To a coffee god he

He's an and that's a fact
But at least not smoking crack
But at least not smoking crack

He's an addict and that's a
But at least he's not crack
But at least not smoking crack
You can be sure of
But at least he's not smoking

His parents feared his newfound
So they hid all the coffee away from the
Nothing would him, they knew it was true
He was totally on the java brew

(Java junkie)
has a cup of
(Java junkie)
Never gets of
(Java junkie)
Drinking all day
(Java junkie)
To a coffee god he

He's an and that's a fact
But at least not smoking crack
But at least he's not smoking

an addict and that's a fact
But at least he's not crack
But at least he's not crack

Videos

Java Junkie
Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - Java Junkie
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Dance Hall Crashers - The Old Record (1989 - 1992) (Full Album - 1996)
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Dance Hall Crashers - Old and Grey
Keep on Running
Keep on Running
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Top Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crasher's - Skinhead BBQ
Dance Hall Crasher's - Skinhead BBQ
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
DANCE HALL CRASHERS/THE OLD RECORD(1989-1992)(1996)
Dance Hall Crashers Beverly Kills
Dance Hall Crashers Beverly Kills
dancehall crashers-time to ease up
dancehall crashers-time to ease up
Dance Hall Crasher's - My Problem
Dance Hall Crasher's - My Problem
Shelley
Shelley
Dance Hall Crashers - Mr. Blue
Dance Hall Crashers - Mr. Blue
Dance Hall Crashers - Cat Fight
Dance Hall Crashers - Cat Fight
Dance Hall Crashers -  Punk Rock Boy (rare)
Dance Hall Crashers - Punk Rock Boy (rare)
All Tracks - Dance Hall Crashers
All Tracks - Dance Hall Crashers
Dance Hall Crashers - Lipstick (rare)
Dance Hall Crashers - Lipstick (rare)
Pictures
Pictures
Dance Hall Crashers- Othello
Dance Hall Crashers- Othello
Popular Videos - Dance Hall Crashers
Popular Videos - Dance Hall Crashers