LOADING ...

Luyện nghe bài hát Jackpot the Pimp (Skit)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey wassup! With the ladies and gentlemen evenin'
You dig? I'm Jackpot the Pimp steppin' in for a screamin at y'all
You The one that taught the mac how to mac
And the one taught super fly how to flap his muthafukin' wings
Yes in the flesh, it's me Jackpot the Pimp
I see of you playas, got cha hoes walkin' around
And they to muthafukin' slow the bitch must got bricks
On her feet well check this out nigga

If you got a crease in you shoes
Well you to much and you ain't no real pimp
Man look I got hoes who me around in the Deville lac
With the muthafukin' on the back and bitch
I'm kickin' my gators off with my feet on the muthafukin' rug
You understand and you got to understand this pimpin' is
You Nigga I eat sleep and breath pussy muthafuka
Fuck the stock market I'm down whit the market

You dig? Niggas talkin dis a drought nigga it ain't no drought
I'm bringin' them hoes in and I'm bringin' hoes out
Bitch you need to be all you can be but this ain't the U.S.
this the U.S pay me I got 22 bitches coast to coast
Bring me 10 cent a muthafukin' week, do the math that's
10 G's times 52, thats over a a million dollars a year
Bitch here!

Videos

CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
CHINGY-JACKPOT THE PIMP (SKIT)/WURRS MY CASH?
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp (Skit)
Jackpot The Pimp
Jackpot The Pimp
jackpot the pimp
jackpot the pimp
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Jackpot The Pimp Pt. 2 (Skit)
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
CHINGY - WURRS MY CASH
CHINGY - WURRS MY CASH
Jackpot the Pimp
Jackpot the Pimp
Jackpot Intro
Jackpot Intro
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Wurrs My Cash
Wurrs My Cash
Dice Game (Skit)
Dice Game (Skit)
Chingy - Jackpot
Chingy - Jackpot
Chingy Jackpot
Chingy Jackpot
Ole Pimp Skit
Ole Pimp Skit
Chingy - Go - Jackpot Back Mixtape
Chingy - Go - Jackpot Back Mixtape
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Chingy - Bagg Up (Jackpot)
Juice , Chingy
Juice , Chingy
Chingy - Jackpot  (video)
Chingy - Jackpot (video)
Chingy
Chingy