LOADING ...

Luyện nghe bài hát Is Love Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too many nights, sat around and wondered
Where can my be
I can't this feelin', how my heart's been reelin'
Or come over me

Ah but this much I know, if is how it's gonna go
It's be tough
Ain't no I'm under, it just makes me wonder
Is love

Is love to keep you happy
Is there a bottom line and can there be
Anyone for you but me
Is love enough to you mine, I've gotta know

Is enough, is love enough
Is love enough, I is love enough

Don't get me now woman
I'm not gonna drown in
If you don't want what I'm givin', go on livin'
'Cause there's an angel for me

But I just can't tell, is this or hell
It sure is
So I'll ask you again, answer me friend
Is love

Is love to move this mountain
'Cause the Lord knows tried and tried
No matter how be the weather, yeah, we'll stick together
If love's to keep you satisfied, I've gotta know

Is love enough, is love
Is love enough, is love

Videos

Is Love Enough
Is Love Enough
Is Love Enough?  HD
Is Love Enough? HD
Dobre Brothers - Stop That (Music Video)
Dobre Brothers - Stop That (Music Video)
Losin' End - The Doobie Brothers (Michael McDonald)
Losin' End - The Doobie Brothers (Michael McDonald)
Our Love
Our Love
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
Michael McDonald Doobie Brothers - Taken it to the streets Live (High Definition 1080p)
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
Doobie - When The Drugs Don't Work (Official Video)
Top Tracks - The Doobie Brothers
Top Tracks - The Doobie Brothers
The Doobie Brothers - Real Love
The Doobie Brothers - Real Love
Real Love by Michael McDonald
Real Love by Michael McDonald
The Doobie Brothers-What a fool believes
The Doobie Brothers-What a fool believes
Michael McDonald & The Doobie Brothers - Minute By Minute - Live
Michael McDonald & The Doobie Brothers - Minute By Minute - Live
The Doobie Brothers - Listen To The Music - Xfinity Center, Mansfield, MA 7-07-2018
The Doobie Brothers - Listen To The Music - Xfinity Center, Mansfield, MA 7-07-2018
Michael McDonald - You Can't Make It Love
Michael McDonald - You Can't Make It Love
I keep forgetting - Michael Mc Donald
I keep forgetting - Michael Mc Donald
Dangerous
Dangerous
Doobie Brothers's Greatest Hits | Best Songs of Doobie Brothers - Full Album Doobie Brothers NEW Playlist 2017
Doobie Brothers's Greatest Hits | Best Songs of Doobie Brothers - Full Album Doobie Brothers NEW Playlist 2017
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
The Doobie Brothers In Houston, TX 1979 - Here To Love You
Song To See You Through
Song To See You Through
The Doobie Brothers - Open Your Eyes Lyrics
The Doobie Brothers - Open Your Eyes Lyrics