LOADING ...

Luyện nghe bài hát Idolatress

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

These of angst
In which I
Lost and
for more
Eager to
This river of
in this void
In which I
Free from
a web
Surrounding my
Imprisoned
In a world of angels
Trespassers on unknown
defeat
This I'll burn
For one years
Bearing the
Deep inside
It with me
Taste the pure
Of
Hell's
destiny
Breathe in neck
Cut you so
Twisting my
in sin
Dying
Wicked and
eyes
at me

Videos

Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy - 04 Idolatress
Idolatress
Idolatress
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy - Idolatress guitar cover
Arch Enemy - Idolatress guitar cover
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress
Idolatress (Live In Japan 1997)
Idolatress (Live In Japan 1997)
Arch Enemy - 07 Transmigration Macabre
Arch Enemy - 07 Transmigration Macabre
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy - Live In Japan 1997
Arch Enemy - Live In Japan 1997
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
4. Idolatress
4. Idolatress
Idolatress - God is Dead (single)
Idolatress - God is Dead (single)
Arch Enemy- Sinister Mephisto
Arch Enemy- Sinister Mephisto
Popular Angela Gossow & Arch Enemy videos
Popular Angela Gossow & Arch Enemy videos
Arch Enemy - 06 Demoniality
Arch Enemy - 06 Demoniality
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)