LOADING ...

Luyện nghe bài hát Idolatress

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

These gardens of
In which I
Lost and
for more
Eager to
This of tears
Safe in void
In I live
from despair
a web
Surrounding my
distress
In a world of angels
on unknown domains
Traumatic
time I'll burn
For one years
Bearing the
down inside
It with me
Taste the salt
Of
ecstasy
Feel
in your neck
Cut you so
my mind
in sin
Dying
and mean
Sinister
at me

Videos

Arch Enemy - 04 Idolatress
Arch Enemy - 04 Idolatress
Idolatress
Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy- Idolatress
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Arch Enemy - idolatress - Live - 09-03-1997
Idolatress
Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Black Earth Track 04 - Idolatress
Arch Enemy - Idolatress guitar cover
Arch Enemy - Idolatress guitar cover
Arch Enemy - Idolatress
Arch Enemy - Idolatress
MouKhaos: Arch Enemy - Chronology With Guitar | 11 Albums (1996 - 2017)
MouKhaos: Arch Enemy - Chronology With Guitar | 11 Albums (1996 - 2017)
Idolatress (Live In Japan 1997)
Idolatress (Live In Japan 1997)
4. Idolatress
4. Idolatress
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy - Idolatress (Vocal cover) [teste de vídeo]
Arch Enemy- Sinister Mephisto
Arch Enemy- Sinister Mephisto
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Black Earth-Idolatress (Track Four) Arch Enemy
Arch Enemy - Pilgrim
Arch Enemy - Pilgrim
Arch Enemy - 06 Demoniality
Arch Enemy - 06 Demoniality
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)
Arch Enemy - Black Earth (Full Album)
Idolatress - God is Dead (single)
Idolatress - God is Dead (single)
Arch Enemy
Arch Enemy
Arch Enemy - Black Earth (1996)
Arch Enemy - Black Earth (1996)