LOADING ...

Luyện nghe bài hát Holy Roman Empire

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It was the Holy Roman final afternoon
The waning Caesar against his golden throne
He saw the seven and seven seas and
Issued one decree
A survey all of Rome
I hope you've enjoyed your time
Please rate it on a scale of one to five
Five is highest, so you'll please say five
Please say five, say five
Please say for me

The Visigoths, in stupid uniforms, up at the gates
They were violent, no refinement or good taste
That's when Caesar wept, 'cause knew
Sometimes all you can do
For the hour was late
We're fading the Holy Roman Empire
I I would have held you closer
I wish I'd more so I could remember
Remember you, you
Please me


We were glorious,
We fortunate, beautiful
We fearless and invincible
We careless and corruptible
we had was lost in fire
Like the Roman Empire

A was shining over Bethlehem
Everybody's bags and
Were packed and were bound for Christendom
Caesar tried to take the road so
He said, 'That's cool, moving on-
But hell if we didn't some times!
Now for Rome
(We're like the Holy Roman Empire)
Now for Rome

Videos

Holy Roman Empire, by The Diving Bell
Holy Roman Empire, by The Diving Bell
Holy Roman Empire (live)
Holy Roman Empire (live)
The Diving Bell
The Diving Bell
The Diving Bell - Topic
The Diving Bell - Topic
Pacific Pearl Co. 1869, featuring James P. Delgado
Pacific Pearl Co. 1869, featuring James P. Delgado
All Tracks - The Diving Bell
All Tracks - The Diving Bell
Popular Videos - The Diving Bell
Popular Videos - The Diving Bell
Belly of the Beast You Love, by The Diving Bell
Belly of the Beast You Love, by The Diving Bell
The Diving Bell: Pacific Pearl Co. 1869 (Tiny Desk Session)
The Diving Bell: Pacific Pearl Co. 1869 (Tiny Desk Session)
Heart Can't Break
Heart Can't Break
Fly to the Fire
Fly to the Fire
Frontier Woman, featuring The Diving Bell and The Little Family Band
Frontier Woman, featuring The Diving Bell and The Little Family Band
Gametime - "Who Shares Wins"
Gametime - "Who Shares Wins"
Holy Roman Empire-An Alliance Of Thieves
Holy Roman Empire-An Alliance Of Thieves
Medians of Michigan
Medians of Michigan
At Least That's What You Said
At Least That's What You Said
SuperGlu - Diving Bell (Official Video)
SuperGlu - Diving Bell (Official Video)
Top Tracks - Diving Bell
Top Tracks - Diving Bell
Holy Roman Empire [live chicago]
Holy Roman Empire [live chicago]
Bear Bones | Diving Bell [Official Music Video]
Bear Bones | Diving Bell [Official Music Video]