LOADING ...

Luyện nghe bài hát Greatest Story Ever Told

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a
I a great story
Of kingdoms and
And of old
Of and martyrs
Who for their cause
And every chapter
The was told
Of redemption and
written in red
Headed to the heart
Of every and man


And through the ages
Again and
It's the greatest story told
from the pages
From to end
It's the greatest story told
Wise could begin to explain
The measure of
wonderous book holds
It's more than a
Or and old fairy
It's the greatest, greatest story told

For thousands of
This pearl of wisdom
Has weathered changes
And through wars
a doubter
Has and fallen
Built the had never once
it's course
For the still speaks
To the one
the voices of men
And the pages
The of love

CHORUS

This world that we live in never contain
The of compassion
This wondrous book
It's more than a fable or an old fairy
It's the greatest, story ever told

Videos

4HIM - Greatest Story Ever Told
4HIM - Greatest Story Ever Told
4 Him  - The Greatest Story Ever Told
4 Him - The Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest story ever told
4Him - Greatest story ever told
Greatest Story Ever Told
Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
4 Him
4 Him
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
Greatest Story Ever Told: Creation To Abraham [Week 1]
Greatest Story Ever Told: Creation To Abraham [Week 1]
Aqua Teen Hunger Force S11 - Ep09 The Greatest Story Ever Told - Screen 04
Aqua Teen Hunger Force S11 - Ep09 The Greatest Story Ever Told - Screen 04
LANCO - Greatest Love Story
LANCO - Greatest Love Story
The Greatest Story Ever Told - Avalon sound check (1997)
The Greatest Story Ever Told - Avalon sound check (1997)
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Sold
The Greatest Story Ever Sold
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
Top Tracks - 4Him
Top Tracks - 4Him
4HIM - The Message
4HIM - The Message
The Greatest Story Ever Told (Sold)
The Greatest Story Ever Told (Sold)
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
Greatest Story Ever Told:Christianity 3/3
Greatest Story Ever Told:Christianity 3/3
It's Still the Greatest Story Ever Told
It's Still the Greatest Story Ever Told