LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fresh As I Wanna Be

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


i fresh as i wanna be.
but i a wanna be,.
nigga fuck wit me they better bring a army.
i coming through your hood a sanami
and im looking for girl fucking that punnie

now the has gone,fast so im rapping to it.
its fucking crazy you can it stupid.
hop in your house, me no maskk.
heard your screaming so i shoot her threw the glass.

but i leave niggas brainless(no homo), bitches on my dick and they my piece stainless.
i dont niggas i do it by myself.
fuck you nigga i need nobody else.


ima big problem -- to catch a court case.
known to be a goblin at a fast pace.
im walking around two hammers on my waist.
me and you one on one hit face.
busted up lip, you like that taste.
fuck around your get laced.
i threw with a swag from head to toe.
coming in the club three hoes.
nigga he gully so he doing the gullycreepa.
talking shit im put them in a sleepa.
i got the neck and yellow like Carmelo.