LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fresh As I Wanna Be

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


i stay as i wanna be.
but i anit a be,.
wanna fuck wit me they better bring a army.
i coming through hood like a sanami
and im looking for your girl that punnie

now the has gone,fast so im rapping to it.
its crazy you can call it stupid.
hop in your house, me no maskk.
heard your girl screaming so i her threw the glass.

but i leave niggas brainless(no homo), on my dick and they leave my piece stainless.
i dont frame i do it by myself.
fuck you i dont need nobody else.


ima big problem -- quick to a court case.
known to be a goblin at a fast pace.
im around with two hammers on my waist.
me and you one on one hit face.
busted up lip, hope you that taste.
fuck around gonna get laced.
i come threw with a swag head to toe.
coming in the club other hoes.
think he gully so he doing the gullycreepa.
dudes talking shit im put in a sleepa.
i got the neck blue and like Carmelo.