LOADING ...

Luyện nghe bài hát Drinking From The Necks Of The Ones You Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've drank from the of gods most beautiful creation.
I've stared in the of her ever shutting doors.
Your old you open.
I'm telling you to them alone.
Digging around in the opening you still nothing new.
There isn't anymore blood running to that part of arm.
Like a composition doll we will you.
All you felt, you felt.
Was for you.
It is all meant for you.
It was to hurt you.
wasted days,
chemicals night, chemicals wasted days.
She hard.
I ask why are you opening up old wounds?
You already know where came from.
She thinks it's all she's got, not all she's got.
Drinking the of your loved ones.
off the life of someone.
You eat the hearts of loved ones.
We drink from the of all our loved ones.
Tell the future to come in the door,
tell all the stars there are stars no more.
I am the cloud that over this cities towers.
I am the body that becomes april showers.
So I am this cities that roll into the gutters.
I am the killing your front lawn.
I watched your roll into the cities gutters
and I used them to my dying front lawn.
(It's everything.)

Videos

These Arms Are Snakes - "Drinking From the Necks of the Ones You Love"
These Arms Are Snakes - "Drinking From the Necks of the Ones You Love"
These Arms Are Snakes "Drinking From the Necks of the Ones You Love" (Live @ Echoplex)
These Arms Are Snakes "Drinking From the Necks of the Ones You Love" (Live @ Echoplex)
These Arms Are Snakes   This Is Meant To Hurt You Full Album
These Arms Are Snakes This Is Meant To Hurt You Full Album
These Arms Are Snakes at the Subterranean Chicago 2.28.09 (Part 8: The Encore)
These Arms Are Snakes at the Subterranean Chicago 2.28.09 (Part 8: The Encore)
ISAAC'S Touch Down Raiz!!! (slow motion)
ISAAC'S Touch Down Raiz!!! (slow motion)
These Arms Are Snakes Drinking From the Necks
These Arms Are Snakes Drinking From the Necks
These Arms Are Snakes - Oxeneers (Full Album)
These Arms Are Snakes - Oxeneers (Full Album)