LOADING ...

Do Chalum [To Calum]

Song info

"Do Chalum [To Calum]" (2014) on the album Gach Sgeul (Every Story)(2014).

"Do Chalum [To Calum]" Videos

Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
Do Chalum (To Calum)
Do Chalum (To Calum)
Do Chalum
Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
An Eala Bhàn The White Swan 1st July 2016
An Eala Bhàn The White Swan 1st July 2016
Julie Fowlis - Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin (HQ)
Julie Fowlis - Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin (HQ)
Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuain - Julie Fowlis (Lyrics)
Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuain - Julie Fowlis (Lyrics)
Julie Fowlis - An Roghainn Dàin Do Eimhir XXII
Julie Fowlis - An Roghainn Dàin Do Eimhir XXII
Julie Fowlis - Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuain  [HD]
Julie Fowlis - Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuain [HD]
Julie Fowlis - Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin
Julie Fowlis - Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis & Bruce Molsky: "Bothan Àirigh Am Bràigh Raithneach".
Julie Fowlis & Bruce Molsky: "Bothan Àirigh Am Bràigh Raithneach".
Tha Mo Ghaol Air Aird A'Chuain Performed by Jule Fowlis   Songs Of Praise 2011
Tha Mo Ghaol Air Aird A'Chuain Performed by Jule Fowlis Songs Of Praise 2011
mchoyt6
mchoyt6
Gaelic
Gaelic
Julie Fowlis - Puirt-À-Beul Set Fodar Dha Na Gamhna Beaga (Live)
Julie Fowlis - Puirt-À-Beul Set Fodar Dha Na Gamhna Beaga (Live)
'An Ròn' and  'Ann an Caolas Od Odrum' lyric video //Julie Fowlis
'An Ròn' and 'Ann an Caolas Od Odrum' lyric video //Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis

Lyrics

Do Chalum
Chalum, a rùin,
on a dh' eug thu
's airsnealach, tinn
as do dhèidh sinn;
geàrr bha do rèis,
geàrr do shaoghal,
buan an creuchd
bheum do dhaoine.
'S tusa bha mear,
èibhinn, aotrom,
dealasach, ceart,
eirmseach, daonda;
fulganach, treun
gleac ri eucail,
gun fhiamh, gun ghealt
ri uchd èig thu.
Sgoilear gun mheang,
tuigseach, gleusda
thionail ar fuinn,
thruis gach sgeulachd.
Choisinn thu cliù
thall an Èirinn
's bhos an Alba
mòr bha dh'fheum ort.
Blàth bha do chrìdh,
fialaidh, mùirneach
macanta, còir,
coibhneil, fiùghant';
fuaraidh an nochd
aognaidh, tùrsach
gaoth anns a' bheàrn
nach gabh dùnadh.

To Calum
Beloved Calum
Since you died
we are
sorrowful, ill;
short your time
short your life
enduring the wound
a blow to your people.
You were playful
amusing, light-hearted,
committed, correct,
witty, humane;
long-suffering, brave,
combating disease,
unflinching, uncowardly
in the face of death.
A flawless scholar
understanding, shrewd,
who gathered our songs
and many stories.
You earned a good reputation
over in Ireland
and here in Scotland
you were greatly needed.
Your heart was warm
generous, joyful,
gentle, good
kindly, liberal;
chilly tonight
gloomy, sad
the wind in the gap
that cannot be closed.


Albums has song "Do Chalum [To Calum]"