LOADING ...

Luyện nghe bài hát Din

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well, I got your letter, I could not contain
The urge to go beyond our again
And the drug of ages, in of your pen
I got to put it

you got glazed by all the shit you had
To for to descend, to let me in
Maybe it's okay now if you and run away

Anesthetic of crusades and consent, the idiot intent
And though our love was likely your is so competent
so proud of the few risks you've taken, child
But no nothing new, we all continue

Maybe okay now
If you turn and run away, well, yet
Vacant above the din, vacant the din

I tried to dissuade the agents in your
Who'll rape and campaign until you
And I'd your letter but I'm feeling unrefined
I'd put you down

Vacant in the eyes as you
And yourself in sense
And like

Maybe okay now
If you and run away, well, yet again
Vacant above the din, the din
Above the din, the din

Videos

Chris Whitley - Din
Chris Whitley - Din
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Din of Ecstasy
Din of Ecstasy
Din
Din
DIN (No Sh*t Version)
DIN (No Sh*t Version)
chris whitley - know - din of ecstasy -
chris whitley - know - din of ecstasy -
Narcotic Prayer
Narcotic Prayer
Chris Whitley:  Narcotic Prayer at Khyber Pass
Chris Whitley: Narcotic Prayer at Khyber Pass
Chris Whitley - Silhouette
Chris Whitley - Silhouette
chris whitley - God thing -din of ecstasy
chris whitley - God thing -din of ecstasy
Chris Whitley:  Din at Khyber Pass
Chris Whitley: Din at Khyber Pass
Chris Whitley - Narcotic Prayer
Chris Whitley - Narcotic Prayer
Chris Whitley:  I Forget You Every Day at Khyber Pass
Chris Whitley: I Forget You Every Day at Khyber Pass
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
chris whitley -din of  ecstasy -can't get off
chris whitley -din of ecstasy -can't get off
Chris Whitley and Live
Chris Whitley and Live
Chris Whitley - Know
Chris Whitley - Know
Chris Whitley:  Can't Get Off at Khyber Pass
Chris Whitley: Can't Get Off at Khyber Pass