LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Dark Forest

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sky is clear and the moon bright
The ?? through the trees
The night is black and the is white
All things seem to have

The glowing eyes of animals around at me
The cold wind into my face
?? does it see

Full shines ?? down
The day shall never
My are running from my eyes
My blood spills from my

I am immortal I can't die but I feel deep pain
My eyes are red, my hair is
??

Eternal is forest
Eternal is the
dark forest eternally

The sun rise up I believed
The forest in me
But is. The days are short
And dark are all the

The sun goes down, the comes followed by the night
Silent stands the deep dark forest and the shines bright

Eternal is forest
is the night
Deep dark eternally

Videos

ABSURD   Deep Dark Forest
ABSURD Deep Dark Forest
Absurd - Deep Dark Forest
Absurd - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Apraxia - In The Deep Dark Forest (AUDIO)
Apraxia - In The Deep Dark Forest (AUDIO)
D&D Story: Terror Of The Deep! (module SPOILERS!)
D&D Story: Terror Of The Deep! (module SPOILERS!)
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Absurd - Werwolf
Absurd - Werwolf
Facta loquuntur (Reissue) - Absurd [Full album]
Facta loquuntur (Reissue) - Absurd [Full album]
D&D Story: The Obelisk Encounter
D&D Story: The Obelisk Encounter
Absurd - Last Breath
Absurd - Last Breath
Absurd__Deep dark forest
Absurd__Deep dark forest
Black Motorcycle (1992)
Black Motorcycle (1992)
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Absurd - Eternal Winter
Absurd - Eternal Winter
Strafe (93/94)
Strafe (93/94)
Deep Dark Forest - Sangre y Honor
Deep Dark Forest - Sangre y Honor
Sadness (93/94)
Sadness (93/94)
Hirpus - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest