LOADING ...

Luyện nghe bài hát Carnal Knowledge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No reason, for the lust, into a chaos trap
me you must, violent thoughts, overlap
Arsenal, of hell, overrides
From paradise we fell, the hides
Scarred all over, physicality taking
No true only pain
Remembering, we once in the rain
From this carnal knowledge I gain
On the the blood will stain!!!!!!!!

Years alone makes suffer,
Filled with mental
on the flesh,
Can't hold on much
Unaware of the mesh,
can't kill you makes you stronger
You're close to the solution,
Destroy this and confusion!

Temporary pleasure, knowledge lasts forever!

From carnal knowledge I will gain
On the the blood will stain!

Chaos and satisfaction remain, insane
compulsive, always indecisive, truly repulsive
They laugh and want to cut you in
Threatening to
The image of man desecrate
From carnal knowledge I will gain On the sheets the blood will stain!

Videos

Arno Rush - The Reunion - Carnal Knowledge
Arno Rush - The Reunion - Carnal Knowledge
The Reunion
The Reunion
Arno Rush - The Reunion - Psyclone
Arno Rush - The Reunion - Psyclone
Arno Rush - The Reunion - Righteousness
Arno Rush - The Reunion - Righteousness
Arno Rush - The Reunion - Choice
Arno Rush - The Reunion - Choice
Arno Rush - The Reunion - Goodbye to Sorrow
Arno Rush - The Reunion - Goodbye to Sorrow