LOADING ...

Luyện nghe bài hát Carnal Knowledge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No reason, for the lust, into a chaos trap
Tell me you must, violent thoughts,
Arsenal, of hell, confusion
paradise we fell, the enemy hides
Scarred all over, physicality taking
No true only pain
Remembering, we once in the rain
this carnal knowledge I will gain
On the the blood will stain!!!!!!!!

alone makes sanity suffer,
Filled with warfare
on the flesh,
Can't on much longer
of the fiery mesh,
What can't kill you you stronger
You're close to the solution,
Destroy anguish and confusion!

Temporary pleasure, that lasts forever!

From this knowledge I will gain
On the sheets the blood stain!

and satisfaction remain, remarkably insane
Obsessive compulsive, always indecisive, repulsive
They and want to cut you in half
to annihilate
The image of man they
From carnal knowledge I will gain On the sheets the blood will stain!

Videos

Arno Rush - The Reunion - Carnal Knowledge
Arno Rush - The Reunion - Carnal Knowledge
The Reunion
The Reunion
Arno Rush - The Reunion - Psyclone
Arno Rush - The Reunion - Psyclone
Arno Rush - The Reunion - Righteousness
Arno Rush - The Reunion - Righteousness
Arno Rush - The Reunion - Choice
Arno Rush - The Reunion - Choice
Arno Rush - The Reunion - Goodbye to Sorrow
Arno Rush - The Reunion - Goodbye to Sorrow