LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Wings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Baby, I understand
Why we can't hold on
To each other's

This time might be the last time I
Unless I make it all so
I you so

We're in this together
when one moves without the other
Different from the same story

Take broken wings
And learn to fly again, to live so free
And when we hear the voices
The book of love open up and let us in
Take broken wings

Baby, I think
We can take was wrong
And it right

aching is familiar
It's something I
We touch without feeling
Can't heal healing

Baby, it's all I
That you're of the flesh
And blood that makes me
I you so

Only the young could fall so
Can be so careless, and ignorance

Take broken wings
And to fly again, learn to live so free
And when we the voices sing
The book of love open up and let us in
Take these wings

Let us in

So you've moved out of the way this
Making room for each
One without the
We are broken but we are still

Take broken wings
And learn to fly again, to live so free
And when we hear the sing
The book of will open up and let us in
Take these wings

We're in this life
Even when one without the other

You got to to fly, learn to live that love so free
And we hear the voices sing
The book of love open up for us and let us in

We are but we are moving still
A thousand ways

Videos

Clay Aiken sings Broken Wings
Clay Aiken sings Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Broken Wings - Clay Aiken
Broken Wings - Clay Aiken
Clay Aiken - Broken wings - текст, перевод, транскрипция
Clay Aiken - Broken wings - текст, перевод, транскрипция
Clay Aiken - Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Broken Wings - TLK
Broken Wings - TLK
Clay Aiken_On the wings of Love
Clay Aiken_On the wings of Love
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Clay Aiken  Broken wings & The Real Me
Clay Aiken Broken wings & The Real Me
clay aiken broken wing (house and cameron)
clay aiken broken wing (house and cameron)
Broken Wings
Broken Wings
Inuyasha's Broken Wings
Inuyasha's Broken Wings
Will and Mac (Newsroom) - Broken Wings
Will and Mac (Newsroom) - Broken Wings
Broken Wings [A Kureno Tribute]
Broken Wings [A Kureno Tribute]
Broken Wings
Broken Wings
Sailor Stars-Broken wings
Sailor Stars-Broken wings