LOADING ...

Luyện nghe bài hát Anything You Can Do

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

B= Boy
you can do,I can do better.
Ha!
I can do anything, Better you.

No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can, Yes, I can!

you can be, I can be greater.
Sooner or later, I'm than you.

No, not.
Yes, I am.
No, not.
Yes, I am.
No, NOT!.
Yes, I am, Yes, I am!

I can shoot a partridge, With a cartridge.
I can get a sparrow, a bow and arrow.
I can on bread and cheese.
And only on
You bet!
So can a rat!

Any you can sing, I can sing higher.
I can sing anything, higher you.
you can't.
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I can. (Higher)
No, you can't. (Higher)
Yes, I CAN! (Highest)
How'dyou sing high?
I'm a girl!
You have fooled me!

you can sing, I can sing softer.
I can sing anything, Softer you.
No, you can't. (Softly)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer)
No, you can't. (Softer)
Yes, I can. (Softer) YES, I CAN! (Full volume)

I can my liquor, Faster than a flicker.
I can it quicker, And get even sicker!

I can any safe.
gettin' caught?
You bet!
That's what I
you crook!

Any you can hold, I can hold longer.
I can hold any note, Longer you.
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't.
Yes, I can
No, you can't!
Yes,
c-a-n! (Cough, cough!)
Yes, you ca-a-a-an!
How d'you hold all in?
cavities!

you say, I can say faster.
I can say anything, Faster you.
No, you can't. (Fast)
Yes, I can. (Faster)
No, you can't. (Faster)
Yes, I can. (Faster)
yscescesecysesecses-I can!!

I can a hurdle.
I can a girdle.
(girly voice)I can a sweater.
I can it better!
I can do anything!
*Gasp!* Can you a pie?
(Girly voice)ooh No.
can I.

Anything you can sing, I can sweeter.
I can sing anything, than you.
No, you can't. (Sweetly)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-o-a-o-a-o-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you ca-an't. (Sweeter)
Yes, I can. (Sweeter)
No, you
Yes, I can
No, you can't, can't, can't!
Yes, I can, can, can!

Yes, I can! No, you can't!

Videos

John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
John Barrowman And Ruthie Henshall---Anything you can do
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
Ruthie Henshall and John Barrowman "Anything You Can Do"
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman and Ruthie Henshall Sing Anything You Can Do
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman singing Anything You Can Do.
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman - Anything Goes
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman and Ruthie Henshall 'anything you can do'
John Barrowman & Ruthie Henshall - Anything You Can Do
John Barrowman & Ruthie Henshall - Anything You Can Do
John Barrowman sings Anything You Can Do
John Barrowman sings Anything You Can Do
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman Sings "A Thousand Years"
John Barrowman, 'Anything Goes'
John Barrowman, 'Anything Goes'
Facts Ghent 30/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
Facts Ghent 30/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
Facts Ghent 29/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
Facts Ghent 29/09/2018 John Barrowman: Anything Goes One man Show
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
ANYTHING GOES WITH JOHN BARROWMAN // Comic-Con 2017
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman - What About Us? (Video)
John Barrowman - You're the Top
John Barrowman - You're the Top
John Barrowman, Can't Take my eyes off of you
John Barrowman, Can't Take my eyes off of you
Unworthy of Your Love - John Barrowman & Ruthie Henshall
Unworthy of Your Love - John Barrowman & Ruthie Henshall
John Barrowman performs 'Can't Take my Eyes Off You' live on QVC
John Barrowman performs 'Can't Take my Eyes Off You' live on QVC
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
John Barrowman and Scott Gill sing "Can't Take My Eyes Off of You"
The Making of Me: John Barrowman (complete)
The Making of Me: John Barrowman (complete)