LOADING ...

Luyện nghe bài hát Against All Odds

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Against All


Oh no here he
hows my
my clothes
do my have a glare?
oh
he's there
to do
to say
ask him hows his


ITS ALL ODDS!
ALL ODDS!
ALL ODDS!
AGAINST...... ALL


but it never
comes the cheerleaders
just high-jumping
boy
can even get a chance
to at me
she....
takes him so


Running the hallway
walking cross the
2
on solid ground
no one can me now
in my old jeans
i just scream!


oh no
here he comes another the same thing
no
not stopping
he's coming me